Vi genomför tekniskt underhåll av våra digitala tjänster från kl 17, fredag 22/9 till söndag 24/9. Webbplatsen kan ligga nere under denna period.

Rätt Trygghetsråd?

Det finns flera trygghetsråd i Sverige. Trygghetsrådet TRS är ett av dem.

Vilket trygghetsråd eller omställningsorganisation din organisation tillhör styrs av den bransch du arbetar i och det kollektivavtal som gäller på din arbetsplats. Finns det inget kollektivavtal kan du vara berättigad till stöd via den offentliga omställningsorganisationen som administreras av Kammarkollegiet.

TRS och parterna

Trygghetsrådet TRS är en kollektivavtalad stiftelse med huvudsakligt verksamhetsområde ideell sektor och kulturområdet. Parterna i TRS Omställningsavtal är Arbetsgivaralliansen, Svensk Scenkonst och förhandlings- och samverkansrådet PTK. Alla medarbetare omfattas i de organisationer som är anslutna till Arbetsgivaralliansens och Svensk Scenkonsts huvudavtal. 

Danscentrum och Teatercentrum omfattas också av TRS omställningsavtal genom anslutningen till Svensk Scenkonst.

Särskilt anslutna

Länsmuseerna

Alla medarbetare omfattas av TRS gamla omställningsavtal fram till 31 december 2022.

TRS gamla avtal

Sinf

Alla tjänstemän i organisationer som är anslutna till TRS omställningsavtal omfattas av det gamla avtalet fram till den 31 december 2022.

TRS gamla avtal

Fremia

Vissa tjänstemän inom Fremias område omfattas också av TRS omställningsavtal till och med den 30 september 2022. Det betyder att medarbetare som blev uppsagda före den 1 oktober 2022 omfattas av TRS. Ansökan måste ske inom ett år.

Det gäller alla tjänstemän inom:

  • tjänsteföretag
  • industri/petroleum
  • juridisk verksamhet
  • ideella organisationer
  • förskola/skola
  • hälsa, vård och omsorg

Det gäller även:

  • Vissa tjänstemän inom handeln - alla som omfattas av ett PTK-avtal.
  • Vissa tjänstemän inom området personlig assistans - de tjänstemän som omfattas av Hälsa, vård och omsorg-avtalet.

Ideella organisationer har som regel medarbetaravtal och då omfattas alla medarbetare av TRS. Det finns dock undantag, där medarbetare omfattas av ett LO-avtal. Då hör dessa till CIKO (se nedan).

De organisationer som tidigare tillhörde Idea omfattas inte av TRS omställningsavtal.

Säranslutna organisationer

Det finns också ett stort antal arbetsgivare som är anslutna genom hängavtal (arbetsgivare som inte är medlemmar i någon arbetsgivarorganisation).

Sammanlagt är det cirka 5 000 organisationer med ungefär 60 000 anställda som omfattas av TRS omställningsavtal den 1 oktober 2022.

Omfattas din arbetsplats?

Skriv in organisationsnumret i sökrutan uppe till höger, så får du veta om din organisation är ansluten till Trygghetsrådet TRS. Annars kan du kontakta något av nedanstående trygghetsråd.

Andra trygghetsråd på den svenska arbetsmarknaden

TRR Trygghetsrådet

För tjänstemän inom den privata sektorn. Avtalsparter är Svenskt Näringsliv och PTK. Dessutom omfattas företag som är anslutna till Tidningsutgivarna och IDEA. www.trr.se

Trygghetsstiftelsen

För anställda inom det statliga avtalsområdet. Avtalsparter är Arbetsgivarverket, Offentliganställdas Förhandlingsråd (OFR) S/P/O, Saco-S och SEKO. www.tsn.se

Trygghetsfonden TSL

För arbetare inom den privata sektorn. Avtalsparter är Svenskt Näringsliv och LO. www.tsl.se

Omställningsfonden

För anställda inom kommuner, regioner samt kommunalförbund och företag som är anslutna till Sobona. Parter är Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Sobona, Offentliganställdas Förhandlingsråd (OFR), Kommunal samt AkademikerAlliansen.  www.omstallningsfonden.se

Trygghetsrådet Fastigo

Omfattar tjänstemän på företag anslutna till Fastigo, fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation. Avtalsparter är Fastigo och Unionen, Vision, Ledarna, Sveriges Ingenjörer, Sveriges Arkitekter, Akavia samt Akademikerförbundet SSR. www.trygghetsfonderna.se

Trygghetsfonden Fastigo-LO

Omfattar tjänstemän på företag anslutna till Fastigo, fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation. Avtalsparter är Fastigo och LO. www.trygghetsfonderna.se

KFS-företagens Trygghetsfond

För anställda i kommunnära företag, ägda av kommuner/landsting eller helt eller delvis privatägda; medlemmar i Sobona som tidigare hörde till KFS. Avtalsparter är KFS, Kommunal, SEKO m.fl. www.trygghetsfonden.se

Kyrkans Trygghetsråd

För anställda inom Svenska Kyrkan. Avtalsparter är Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, Kommunal, Vision, Kyrkans Akademikerförbund, Akademikerförbundet SSR, Jusek, Lärarförbundet, samt Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd. www.svenskakyrkan.se/kyrkanstrygghetsrad

Trygghetsfonden BAO-Finansförbundet

För företag/banker/finansbolag. Avtalspartner BAO och Finansförbundet. www.bao.se

CIKO

För arbetare och vissa tjänstemän inom Fremias område. Parter är Fremia och LO. ciko.se

Omstella

För tjänstemän inom civilsamhället, idéburna och kooperativa organisationer som är anslutna till Fremia. Avtalspartner är Fremia och PTK. www.omstella.se

Övriga

Dessutom finns Trygghetsfonden SEKO Sjöfolk - Sveriges Redarförening.

Organisationer anslutna till Fremia

Arbetsgivarorganisationen Fremia har sagt upp avtalet med TRS. Det innebär att från och med den 1 oktober 2022 omfattas inte längre Fremias medlemmar av TRS omställningsavtal. Medarbetare blev uppsagda på grund av arbetsbrist eller sjukdom eller avslutade en tidsbegränsad anställning före den 1 oktober 2022 omfattas av TRS gamla omställningsavtal som gäller fram till den 30 september 2022. TRS vanliga regler för efterskydd (om personen blir uppsagd igen) gäller under förutsättning att anställningen har löpt ut eller uppsägningsdatum inträffat före 1 oktober och omställningsstödet och/eller AGE-utbetalningar har påbörjats före den 1 oktober.