Avslutssamtalet

Att avsluta en anställning med en avtackning och ett samtal glöms ofta bort - men är viktigare än du tror.

Syftet med avslutssamtalet är att få fram synpunkter kring hur du uppfattas som arbetsgivare och vilka områden som kan utvecklas. Detta moment glöms ofta bort eller bortprioriteras.

Två personer sitter mitt emot varandra, leende kvinna i fokus.

En fördel kan vara att HR-funktionen håller de här samtalen. Det är viktigt att informera om att samtalet kommer hanteras konfidentiellt och inga uppgifter kommer kunna kopplas till den enskilda medarbetaren. En sammanställning av samtliga avslutssamtal görs årsvis eller halvårsvis.

Checklista - frågor för avslutssamtalet

 • Hur har du upplevt din anställningsperiod hos oss?
 • I vilken utsträckning tycker du att din kompetens har tillvaratagits?
 • Hur har du upplevt arbetsbelastningen och prestationskraven?
 • Hur har samarbetet fungerat mellan kollegor?
 • Hur har samarbetet fungerat mellan dig och din chef?
 • Hur har du upplevt arbetsmiljön hos oss?
 • Hur anser du att vi som arbetsgivare har jobbat med områden som:
 1. jämställdhet
 2. mångfald
 3. trakasserier
 4. kränkande särbehandling
 • Tänk dig en ideal arbetsplats, hur nära eller långt ifrån detta ideal är ditt arbete hos oss?
 • Vad skulle vi kunna göra för att bli en ännu bättre arbetsgivare?
 • Skulle du rekommendera oss som arbetsgivare till en god vän?

Du bör alltid genomföra avslutssamtal, oavsett anledning till varför medarbetaren väljer att sluta.

Summera vad du har uppskattat hos medarbetaren och vad denna har bidragit med generellt men också hur personen har bidragit till gruppen. Passa på att ge positiv bekräftelse och uppmärksamhet och stärk medarbetaren inför kommande karriärbyte. Kanske är det något du har sett hos medarbetaren som du uppmärksammat men aldrig sagt.

Negativ återkoppling och kritik är inte rätt forum att ta upp i ett avslutande samtal.

Erbjud dig att vara referent om det skulle behövas i framtiden.