Vem omfattas av TRS avtal?

Alla organisationer som är anslutna till Arbetsgivaralliansens och Svensk Scenkonsts respektive huvudavtal omfattas av TRS omställningsavtal. 

Även organistioner som hör Teatercentrum och Danscentrum omfattas av TRS genom sin anslutningsavtal med Svensk Scenkonst (från 1 januari 2023).

I ovanstående organisationer omfattas alla anställda.

Dessutom omfattas anställda i Länsmuseernas samarbetsråd av TRS gamla omställningsavtal till och med den 31 december 2022. Tjänstemän i organisationer som är anslutna till Sinf (Svensk Industriförening) omfattas också av TRS gamla avtal till och med den 31 december 2022. Det finns också ett stort antal säranslutna arbetsgivare (arbetsgivare som inte är medlemmar i någon arbetsgivarorganisation). Både tillsvidareanställda och tidsbegränsat anställda omfattas.

TRS gamla omställningsavtal

Vem omfattas inte av omställningsavtalet?

De som inte omfattas av de allmänna anställningsvillkoren på arbetsplatsen omfattas inte heller av TRS Omställningsavtal. Det kan till exempel gälla vd och andra tjänstemän i företagsledande ställning. Det gäller även ägaren till ett företag och dennes make eller maka.

TRS kontor finns i Stockholm, Malmö, Göteborg och Örebro, men organisationerna som omfattas av omställningsavtalet finns över hela landet.

Rätt trygghetsråd? Läs mer om trygghetsråden här!

Organisationer anslutna till Fremia

Arbetsgivarorganisationen Fremia har sagt upp avtalet med TRS. Det innebär att från och med den 1 oktober 2022 omfattas inte längre Fremias medlemmar av TRS omställningsavtal. Medarbetare blev uppsagda på grund av arbetsbrist eller sjukdom eller avslutade en tidsbegränsad anställning före den 1 oktober 2022 omfattas av TRS gamla omställningsavtal som gäller fram till den 30 september 2022. TRS vanliga regler för efterskydd (om personen blir uppsagd igen) gäller under förutsättning att anställningen har löpt ut eller uppsägningsdatum inträffat före 1 oktober och omställningsstödet och/eller AGE-utbetalningar har påbörjats före den 1 oktober.

Exempel på TRS-områden

  • svenska idrottsrörelsen
  • folkbildnings- och utbildningssektorn
  • skola/förskola
  • ideella organisationer
  • ideella arbetsgivare inom vård och omsorg
  • trossamfund och ekumeniska organisationer
  • intresseorganisationer
  • teater-, musik-, dans- eller andra kulturinstitutioner
  • fria teater- och dansgrupper

Ansvarig för sidan: Helena Sundqvist Laurin

Senast uppdaterad: