Så använder ni feedback för att främja kompetensutveckling

Feedback är en grundpelare i processen för kompetensutveckling. Det är avgörande för att förbättra arbetsprestationer inom en organisation, förklarar Henrik Karlsson Rodén, rådgivare på TRS. Här delar han med sig av sina tips för att skapa en bra feedbackkultur.  

Henrik Karlsson Rodén

Konstruktiv feedback kan få oss att växa och utveckla vår kompetens, förklarar Henrik Karlsson Rodén. 

Kompetensutveckling handlar om att utveckla sina kunskaper så att de fungerar utan hinder och ansträngning. Genom feedback får vi en nödvändig spegelbild av hur vi presterar och hur andra uppfattar oss. Det kan hjälpa oss att förstå vad som fungerar bra och vad som kan behöva utvecklas. Det ger oss möjlighet att lära av både misstag och framgångar, säger han. 

Strategisk användning av feedback  

Feedback bör integreras i varje steg av en strategisk kompetensutvecklingsplan, enligt honom.  

I en sådan plan ska det ingå feedbackpass, det vill säga regelbunden uppföljning och återkoppling från chefer, handledare eller mentorer. Det bidrar till att skapa en effektiv och fokuserad kompetensutveckling, säger Henrik.  

Att ge och ta emot feedback konstruktivt 

Han vill betona vikten av att ge feedback som syftar till att förstärka positiva aspekter samt att ge input för utveckling. 

Feedback handlar om att berätta sakligt vad som hänt och ge en rekommendation framåt för att utveckla mottagaren. Fallgroparna ligger i misstänksamhet och otydlighet. Feedback måste vara välmenande. Det är ett fantastiskt verktyg när vi använder det på rätt sätt. En utmaning är att vi ofta inte är så vana vid att ge konstruktiv feedback till varandra. Det skrämmer många som blivit kritiserade och sedan tror att de fått feedback. Men kritik är ju något helt annat, säger Henrik. 

Han medger att det är vanligt att stöta på hinder i form av personligt motstånd när det gäller att ge eller ta emot feedback. 

– Det är ingen idé att ge feedback till någon som inte vill ha det. Då kommer den aldrig att nå fram. Därför kan det vara bra att ställa en enkel kontrollfråga först; ”skulle jag kunna få ge dig lite feedback?” Annars kanske personen inte redo för det just då, säger Henrik. 

Skapa en feedback-vänlig kultur  

För att skapa en framgångsrik feedbackkultur inom en organisation krävs vilja, förståelse och framför allt tillit. Genom att bygga starka relationer och skapa en öppen kommunikation inom organisationen kan feedback bli en naturlig och uppskattad del av arbetet, förklarar han. 

Ledarskapet är avgörande för att skapa en positiv feedbackkultur. Det handlar om att leva som man lär. Ledare kan uppmuntra till öppenhet och konstruktiv feedback. Ledare ska även ge och ta emot feedback, det är att föregå med gott exempel. Sedan kan man ta hjälp av digitala verktyg för att strukturera och planera in avstämningar kring feedback.  

Möjliga utmaningar och hur TRS kan hjälpa  

Det kan vara svårt att mäta effekterna av feedback. Men ofta går det att observera en ökning i kompetens när behovet av feedback avtar. Samtidigt är det viktigt att fortsätta ge positiv feedback på fungerande arbete för att bibehålla nivån, framhåller Henrik. 

Vi på TRS kan erbjuda stöd så att ni kan skapa en mer accepterande och konstruktiv feedbackmiljö. Vi kan också ge tips och råd om metoder för att övervaka och bibehålla en god utveckling, säger han.  

Tips för att förbättra feedbackpraxis  

Henrik uppmanar organisationer att våga pröva och diskutera feedback för att kunna fortsätta utvecklas.   

Genom att skapa en gemensam förståelse för syftet med feedback, vad organisationen vill uppnå samt skapa en trygg miljö där feedback ges på ett positivt sätt så kan ni utveckla och förstärka kompetensen inom organisationen, avslutar Henrik.  

Ordlista 

Feedback - Ska vara aktuell. Både sändare och mottagare ska veta vad som hänvisas till. Sändaren vill säkerställa att mottagaren förstår vad som avses i budskapet. Feedback talar tydligt om vad hen har sett/upplevt, sätter ord på effekten av detsamma samt avslutar med att uttala om det behöver förändras på något vis eller fortsätta på inslagen väg. Feedback är konstruktiv. 

Återkoppling - Behöver inte vara aktuell. Återkoppling är mer allmän och inte alltid lika tydlig som feedback.  

Kritik - Då sändaren inte tar ansvar för vad mottagaren gör med informationen. Sändaren vill enbart säga vad hen tycker. Kan vara både positiv och negativ.