Stöd vid uppsägning på grund av ohälsa eller sjukdom

TRS ger stöd till den som riskerar att bli uppsagd eller är uppsagd på grund av ohälsa eller sjukdom. TRS omställningsstöd innebär rådgivning och annat individuellt anpassat stöd samt kompetensutveckling för att skapa möjligheter till en ny försörjning.

Det är arbetsgivaren som ansöker om stöd för en tillsvidareanställd och utöver förhandlingsprotokoll ska en bedömning av arbetsförmåga bifogas.

Även tidsbegränsat anställda kan ansöka om stöd om en fortsatt anställning inte kan erbjudas på grund av ohälsa eller sjukdom. Personen ska i detta fall ha arbetat mer än 18 månader under sammanlagt fem år hos en eller flera arbetsgivare som är anslutna till TRS.

Den som beviljas stöd på grund av ohälsa får samma stöd utifrån individuella behov som alla jobbsökare hos TRS. Stödperioden är upp till två år, det går även att få stöd under uppsägningstiden.

Arbetsgivarens ansvar

Arbetsgivaren har ett stort ansvar för att medarbetare som blir sjuka ska kunna komma tillbaka till sitt gamla arbete eller till ett annat arbete på arbetsplatsen.

Försäkringskassan ska bland annat bedöma den sjukes arbetsförmåga. Om en person efter sex månaders sjukskrivning bedöms kunna arbeta, men inte i sitt nuvarande yrke, ska han eller hon söka arbete på hela arbetsmarknaden, om inte arbetsgivaren kan erbjuda ett annat arbete.

TRS stöd är ett komplement

Det här innebär inte att TRS tar över arbetsgivarnas, Försäkringskassans eller Arbetsförmedlingens ansvar. TRS insatser är ett komplement som stärker stödet till den som riskerar att bli eller är uppsagd på grund av ohälsa.

TRS omställningsstöd innebär rådgivning och annat individuellt anpassat stöd samt kompetensutveckling för att skapa möjligheter till en ny försörjning. Den som blir uppsagd kan i vissa fall få ekonomiskt stöd utöver det.

Vad innebär risk för uppsägning på grund av ohälsa?

Om en sjukskriven person saknar arbetsförmåga i sitt nuvarande yrke, och arbetsgivaren inte kan erbjuda ett annat jobb där personen har en arbetsförmåga, uppstår en risk för uppsägning på grund av ohälsa.

TRS parter har sett ett behov av att kunna sätta in stödåtgärder tidigare, redan innan medarbetaren blivit uppsagd. Det kan vara en fördel att börja samtalen tidigt med en rådgivare som är en neutral part, för den som varit sjukskriven länge.

När arbetsgivare ansöker om stöd för en medarbetare som riskerar att bli uppsagd på grund av ohälsa ska ett förhandlingsprotokoll bifogas där det står att det rör sig om risk för uppsägning.

Ibland är det lättare för arbetsgivare och fack att komma överens om att det föreligger risk för uppsägning på grund av ohälsa. Det är också bra för den som riskerar uppsägning att påbörja samtal med rådgivare tidigare, innan det har blivit fråga om en uppsägning. Enligt TRS erfarenhet tar resan till en ny roll eller ett nytt yrke inte lika lång tid om personen får stöd och vägledning tidigare i processen.

För att kunna få stöd måste personen ha varit sjukskriven i minst sex månader men ändå ha en viss arbetsförmåga. Vid risk för uppsägning på grund av ohälsa är stödperioden sex månader. Personen är fortfarande anställd och TRS rekommenderar att arbetsgivaren låter medarbetaren ta del av TRS stöd under arbetstid.

Villkor för stöd

  • Organisationen måste vara ansluten till TRS
  • Personen är tillsvidareanställd ("fast anställd") men har blivit uppsagd på grund av ohälsa.
  • Personen är tillsvidareanställd ("fast anställd") men riskerar att bli uppsagd på grund av ohälsa.
  • Anställningen har varit minst 8 timmar per vecka.
  • Uppsägningen omfattar minst 20 procent av arbetstiden.
  • Arbetsgivaren skickar in ansökan och kompletterar med protokoll från de lokala förhandlingarna med facket. Man behöver dock inte vara medlem i ett fackförbund för att få stöd av TRS.
  • Vid ansökan om uppsägning på grund av ohälsa och vid risk för uppsägning på grund av ohälsa ska ett intyg om arbetsförmågan bifogas.
  • Sjukskrivningen ska ha varit i minst sex månader.

Ansökan om stöd ska skickas in inom ett år från sista arbetsdagen.

Till ansökan