Genomför du avslutssamtal när medarbetare slutar?

Att avsluta en anställning med en avtackning och ett samtal glöms ofta bort - men är viktigare än du tror. Här beskriver vår rådgivare Monica Held hur du kan tänka och göra när en medarbetare slutar.

Att bjuda in till ett avslutssamtal för att knyta ihop den tid som medarbetaren varit anställd kan bidra till att avslutet känns bra för båda parter. Avslutssamtalet kan genomföras av dig som chef eller av en HR-representant.

Det är en omsorg från dig som arbetsgivare att ge feedback och önska medarbetaren lycka till inför framtiden. Det är också värdefullt att öppna upp för feedback från medarbetaren, vad hen har varit nöjd med under anställningstiden och om det är någonting vi som arbetsgivare kan göra bättre i framtiden.

Ett avslutssamtal kan genomföras oavsett vad anledningen är till att en person slutar. Det gäller för alla – karriärväxlare, personer som slutar på eget initiativ, uppsagda och tidsbegränsat anställda. För de som blivit uppsagda kan det vara extra viktigt att få ett bra avslut för att kunna gå vidare och söka nya utmaningar.

Det kan kännas väldigt bra att få en bekräftelse på vad jag bidragit till under min anställningstid och att jag varit viktig för verksamheten. Negativ återkoppling och kritik är inte rätt forum att ta upp i ett avslutande samtal. Ta istället upp något positivt du har sett hos medarbetaren som du uppmärksammat men kanske aldrig sagt. Erbjud dig att vara referent om det skulle behövas i framtiden.

Exempel på frågor för avslutssamtalet

 • Hur har du upplevt din anställningsperiod hos oss?
 • I vilken utsträckning tycker du att din kompetens har tillvaratagits?
 • Hur har du upplevt arbetsbelastningen och prestationskraven?
 • Hur har samarbetet fungerat mellan kollegor?
 • Hur har samarbetet fungerat mellan dig och din chef?
 • Hur har du upplevt arbetsmiljön hos oss?
 • Hur anser du att vi som arbetsgivare har jobbat med områden som:
 1. Jämställdhet
 2. Mångfald
 3. Trakasserier
 4. kränkande särbehandling
 • Tänk dig en ideal arbetsplats, hur nära eller långt ifrån detta ideal är ditt arbete hos oss?
 • Vad skulle vi kunna göra för att bli en ännu bättre arbetsgivare?
 • Skulle du rekommendera oss som arbetsgivare till en god vän?

TRS har också information om andra typer av samtal du som arbetsgivare behöver ha:

Här kan du läsa mer om uppsägningssamtalet

Här kan du läsa mer om utvecklingssamtalet