Så kan arbetet med kompetensutveckling bli mer effektivt

När organisationer arbetar med kompetensutveckling så är det bra om de kopplar ihop det med sin verksamhetsplan och sina målsättningar, förklarar Monica Held, rådgivare på TRS. Här delar hon med sig av sina tips om hur ni kan arbeta för att få en mer effektiv och fokuserad kompetensutveckling.

Monica Held

I den bästa av världar hänger kompetensutvecklingen ihop med arbetsplatsens verksamhetsplan. Men alltför ofta sker det oplanerat och saknar koppling till strategier och mål, enligt Monica Held.

– De flesta fångar upp behovet av kompetensutveckling genom medarbetarnas utvecklingssamtal, utan att koppla ihop det till verksamhetsplanen och det som uttrycks där, säger hon.

Det här gör att arbetet kan framstå som otydligt och luddigt för medarbetarna. De vet inte riktigt vad som gäller. Vad ska kompetensutvecklingen leda till och för vem? För att undvika det bör kompetensutvecklingsarbetet vara en del i verksamhetsplaneringen, menar Monica Held.

– Alla organisationer har någon typ av verksamhetsplanering. Där sätter de upp mål. När de formulerat dem så kan de utgå därifrån för att ringa in vilka kompetenser som behöver förstärkas. Då kan kompetensutvecklingen bidra till måluppfyllelsen, säger hon.

Fyra råd för ett mer effektivt arbete

Monica Held har fyra råd till organisationer som vill åstadkomma en kompetensutveckling som gör att verksamheten kan leva upp till sina förväntningar på resultat.

För det första; kom överens inom organisationen om en gemensam definition av kompetens och kompetensutveckling.

– På TRS använder vi en definition av kompetens som består av fyra beståndsdelar: förmåga, vilja, kunskap och färdighet. Det handlar alltså inte bara om kunskap. För att bli kompetent på något så måste du även kunna omvandla din kunskap till handling i arbetet. Det är bra att ha en sådan definition att ta stöd av, säger Monica Held.

För det andra: avgränsa och prioritera vilken kompetens som organisationen behöver utveckla framåt utifrån omvärldsanalyser, strategier och mål.

För det tredje: planera för kompetensutveckling som stärker både kunskap, vilja, förmåga och färdigheter.

– Om medarbetare går en kurs så behöver de också få tillfälle att öva, utveckla, bli bättre och sprida sina nya kunskaper vidare inom organisationen. Det är planering som de flesta organisationer aldrig gör, säger Monica Hel

Sist men inte minst: sätt upp mål för kompetensutvecklingen.

Ta hjälp av SMARTa mål

För att uppnå en effektiv kompetensutveckling är det också viktigt att ha SMARTa mål, det vill säga mål som är Specifika, Mätbara, Attraktiva, Realistiska och Tidsatta, menar Monica Held,

– Organisationen måste specificera: vad ska vi uppnå genom att höja kompetensen? Det duger inte att svara: till exempel att vi ska bli mer digitala. Det måste sägas mer precist. "Vi ska utveckla vår mötesteknik vid digitala möten så att vi kan bli mer tillgängliga", säger Monica Held.

Organisationen behöver också fråga sig hur kompetenshöjningen ska mätas samt motivera medarbetarna att höja sin kompetens inom det definierade området.

– Det är viktigt att ledningen kan förankra och förklara för medarbetarna varför de behöver kompetensutveckla sig, säger Monica Held.

Det är också viktigt att målen är realistiska.

– Ska du utveckla kompetenser i verksamheten så måste det finnas tid och pengar för att göra det, säger Monica Held.

Organisationen bör även ha en tidsram för kompetensutvecklingen,

– Annars finns det en risk att det bara flyter ut, avslutar hon.

4 råd för ett kompetensutvecklingsarbete som ger effekt

  1. Skapa gemensamma definitioner för kompetens och kompetensutveckling.
  2. Avgränsa och prioritera vilken kompetens ni behöver utveckla framåt med stöd av omvärldsanalyser, strategier och mål
  3. Planera kompetensutveckling som stärker både kunskap, vilja, förmåga och färdighet.
  4. Sätt upp mål för kompetensutvecklingen.