En serie kompetenshöjande insatser för organisationer i Arbetsgivaralliansens bransch Vård och Omsorg - avslutades våren 2021

Kvalitetssäkring av ledningsfunktioner, social hållbarhet med fokus attraktiva arbetsplatser, Social Return on Investment (SROI), förändringsledning och mer verksamhet för pengarna – det är fem kompetensområden som är särskilt viktiga för organisationer i er bransch. Det visar den behovsanalys TRS genomfört för att kunna erbjuda en relevant insats för kompetensutveckling i anslutna organisationer.

Fem moduler

Med början i september 2020 erbjöds fem fristående moduler med ett inledande seminarium och därefter två eller tre uppföljande tillfällen med mentor, i den egna organisationen.  Insatsen fick därmed koppling till den egna verksamheten och vardagens processer. 

Modulerna var fristående, seminariedagen och mentortillfällena finansierades av TRS.

Modul 1: Kvalitetssäkra ledningens arbete

Innehåll: Att kvalitetssäkra ledningsgruppens eller samverkansgruppens arbete utifrån roller och ansvar. Att kvalitetssäkra hanteringen av mål och strategier samt omvärldsförändringar i ledningen.

Seminarieledare och mentor: Gunnar Westling, Framship. Er mentor följer upp hur ni utvecklar er kvalitetssäkring: att använda möten rätt, tydliga roller och ansvar. Utveckla och kommunicera strategier som engagerar.En

Seminariet om utveckling av ledningsgrupper/chefer i att kvalitetssäkra det egna arbetet leds av Gunnar Westling, Framship. Gunnar Westling är sedan länge en av utbildarna inom SSE Executive Education. Gunnar har specialområden som exempelvis ledarskap i icke-vinstdrivande organisationer och strategiskt ledningsarbete. Han har varit programansvarig för många av de ledarskapsprogram som erbjudits Arbetsgivaralliansens branscher genom åren. Senast var det TRS kompetensutvecklingsprojekt för klubbchefer inom idrott på elitnivå – SHL och Allsvenskan.

Modul 2: Social hållbarhet, med fokus på att skapa och upprätthålla en attraktiv arbetsplats

Innehåll: Att skapa utrymme för det professionella, det ideologiska och det privata på arbetsplatsen – att åstadkomma balans mellan meningsfullt arbete och livspusslet. Hur kan en lärande organisation bidra till en sådan utveckling? Er mentor ger stöd i att utveckla balans mellan formella krav och ideologiska värden på ett sätt som stödjer lärande. Ni får hjälp i arbetet med att utveckla social hållbarhet för medarbetarna och verksamheten.

Modulen leds av Anna Dagnell Liedholm, Sonder. Hon leder seminariet och svarar tillsammans med TRS rådgivare för mentorskapet. Anna Dagnell Liedholm är partner på Sonder och har mer än tio års konsulterfarenhet av att arbeta med förändringsprojekt inom strategi-, organisations- och verksamhetsutveckling, både inom privat och offentlig sektor.

"Det behövs ett nytt sätt att leda"

”Vi på Sonder tror att det behövs ett nytt sätt att leda och organisera våra verksamheter. Vi ser hur en ökande komplexitet och förändringstakt ställer nya krav på våra organisationer. Behovet av anpassningsbarhet, innovationskraft och dynamik växer ständigt och gör det mer och mer relevant att prata i termer av ett paradigmskifte. Vi tror att vi behöver utmana industrialismens organisationslogik och att framtidens organisationer bygger på andra grundprinciper – såsom hur vi ser på människan och dennes förmåga att agera, leda och fatta beslut, hur vi leder och utvecklar verksamheten i en föränderlig värld och hur vi ser på relationer och samverkan i och utanför den egna organisationen.

Som managementkonsulter har vi på Sonder stöttat våra kunder i deras lednings- styrnings- och förändringsarbeten i över 20 år. Det gör vi fortfarande, men nu mer utifrån ett nytt paradigm – där vi ser hur alla delar i organisationen behöver utvecklas och förändras för att möta framtidens utmaningar.”

Modul 3: SROI – Social Return on Investment

Innehåll: Visa uppnådd ekonomisk samhällsnytta – att förmedla organisationens nytta och värden till intressenter och beslutsfattare, baserat på er värdegrundsetik.
SROI – Social return on investment – är ett koncept som företaget Serus arbetar med.

Erik Jannesson håller i seminariet och är mentor. Serus arbetar med projektutvärdering, stöd till den sociala ekonomi samt effektmätning. I det sistnämnda fallet har företaget under de senaste tio åren utbildat, processlett och gett stöd till många organisationer i organisationer som vill förstå och kommunicera sitt totala värdeskapande.

Modul 4: Förändringsledning i idéburna organisationer

Innehåll: Arbetssätt som stödjer lärande och förbättring. Att leda en lärande organisation. Hur man skapar delaktighet och engagemang. Utmaningar och verktyg för återkoppling och förbättring.

  • Mikrosystem inom organisationen
  • Fungerande arbetssätt
  • Förståelse för variation
  • Hantera drivkrafter

Seminarieledare och mentor: Truls Neubeck, utvecklingsstrateg Rädda Barnen.

Förändringsledning i idéburna organisationer bygger på Truls Neubecks doktorsavhandling. Truls leder seminariet och står tillsammans med TRS för mentorinsatser. Truls Neubeck har genomfört många tillämpningar i vård- och omsorgsorganisationer som är anslutna till Famna  - med goda resultat och uppskattning för den modell och de metoder som används.

Ni arbetar med arbetssätt och kommunikation som genom lärandeprocesser utvecklar kompetenser. Ni får också stöd för ledare i att facilitera motiverande möten.

Modul 5: Mer verksamhet med samma resurser – att göra planer för genomförande som konkretiserar värdegrunden

Innehåll: Värdeskapande etik och arbetsprocesser som omsätts för att skapa mer verksamhet med existerande resurser. Medarbetare kan tillämpa värdegrunder och hanterar resurser på rätt sätt genom en relevant plan som ger balans i ekonomin.

Modul 5 leds av Gunnar Westling, Framship, verksam inom SSE Executive Education (en del av Handelshögskolan i Stockholm) och har specialistkunskaper kring alla former av genomförande- och affärsplaner.

I modul 5 sker en första mentorträff, cirka en timme per organisation, den 12 och 13 april 2021. Då träffar Gunnar Westling alla för en inledande kontakt för att se var varje organisation befinner sig i erfarenhet och metod kring att göra genomförande/affärsplaner - därefter anpassas seminariet efter deltagarnas behov. Efter seminariet sker individuella mentorträffar för att implementera kunskaperna från seminariet.

Mentorerna följer upp och ger stöd i att göra planer för genomförande utifrån seminariets innehåll. Planer för genomförande synliggör hur verksamheten återinvesterar överskott. Mentorskapet anpassas till varje organisation.

Vi vill stärka idéburen vård och omsorg!

Kvalitetssäkring av ledningsfunktioner, social hållbarhet med fokus attraktiva arbetsplatser, Social Return on Investment (SROI), förändringsledning och mer verksamhet för pengarna – det är fem kompetensområden som är särskilt viktiga för organisationer inom idéburen vård och omsorg. TRS har gjort en behovsanalys för att kunna erbjuda en relevant insats för kompetensutveckling i dessa organisationer.

Med början i september 2020 erbjuder vi nu fem fristående moduler som består av ett inledande seminarium och därefter två eller tre uppföljande tillfällen med mentor, i din egen organisation. Insatsen pågår under fem perioder med avslut i april 2021.

Läs mer om modulerna här

För mer information

Kontakta Tommy Edlund, TRS