Vi genomför tekniskt underhåll av våra digitala tjänster från kl 17, fredag 22/9 till söndag 24/9. Webbplatsen kan ligga nere under denna period.

Nytt omställningsavtal från 1 oktober

TRS parter Arbetsgivaralliansen, Svensk Scenkonst och PTK har kommit överens om ett nytt omställningsavtal. Avtalet gäller från 1 oktober 2022 och är en del av de huvudavtal respektive arbetsgivarpart tecknat med PTK.

TRS nya omställningsavtal innehåller i stort sett samma delar som nuvarande omställningsavtal. Det innebär:

Observera att uppsagda medarbetare eller tidsbegränsat anställda som avslutade sin anställning före den 1 oktober omfattas av det gamla omställningsavtalet.

Medarbetare som avslutar sin anställning från och med den 1 oktober 2022 omfattas av det nya omställningsavtalet.

Här hittar du Omställningsavtalet som gäller från den 1 oktober 2022.

NYHET – kompetensutveckling för anställda

TRS kommer från den 1 oktober 2022 ha möjlighet att erbjuda stöd för kompetensutveckling för anställda i anslutna organisationer.  Det gäller både tidsbegränsat anställda och tillsvidareanställda. Syftet är att stärka enskilda personers framtida ställning på arbetsmarknaden och göra det lättare att ställa om i arbetslivet.

Observera att detta inte är en del av arbetsgivarens ansvar för kompetensutveckling relaterat till verksamhetens behov. Vi rekommenderar att ni kontaktar TRS rådgivare för information om stöd för strategiskt arbete med kompetensutveckling i er organisation.

Stödet till anställda i anslutna organisationer kan bestå av:

 • Vägledning mot studier
 • rådgivning och karriärcoachning
 • Validering av befintliga kunskaper
 • Ersättning för kortare kurser – upp till en vecka (ekonomiskt stöd och/eller betald kurs)
 • Yttrande till CSN relaterat till det nya omställningsstudiestödet. Vad betyder det att TRS ska avge yttrande?
 • Kompletterande ekonomiskt stöd för den som beviljats omställningsstudiestöd
 • TRS kan betala för vissa utbildningar.

Läs mer om omställningsstudiestödet

Riksdagsbeslut i juni

I början av juni fattade riksdagen beslut om en reformerad arbetsrätt, ett nytt omställningsstudiestöd samt ett nytt grundläggande omställnings- och kompetensstöd. Reformen var en förutsättning för de nya huvudavtal som arbetsmarknadens olika parter har förhandlat fram.

Här kan du läsa mer om en reformerad arbetsrätt

Här kan du läsa mer om det nya Omställningsstudiestödet

Beslutet innebär att en ny offentlig omställningsorganisation skapas, som förvaltas av Kammarkollegiet. Denna omställningsorganisation ska ta hand om dem som inte omfattas av ett omställningsavtal.

Kammarkollegiets omställningsorganisation

Andra nyheter i avtalet

Kompetensstöd

TRS kommer att kunna erbjuda fler former av kompetensstöd till individer, oavsett om det är anställda, tidsbegränsat anställda eller uppsagda. En förutsättning är att utbildningen stärker personens framtida ställning på arbetsmarknaden.

 • Rådgivning och vägledning för studier.
 • Kortvarigt studiestöd – för utbildningar som är kortare än en vecka. Gäller både anställda och den som är mellan jobb och får stöd av TRS.
 • Kompletterande studiestöd – för den som också får omställningsstudiestöd från CSN. Gäller för utbildningar som är längre än en vecka. Gäller både anställda och den som är mellan jobb och får stöd av TRS.
 • Studieersättning – för den som har fyllt 40 år, är mellan jobb och får stöd av TRS, samt inte uppfyller villkoren för CSN:s omställningsstudiestöd.

Läs mer om villkoren här

Tidsbegränsat anställda

Villkoren för tidsbegränsat anställda ändras från och med den 1 oktober 2022. För att få stöd ska medarbetaren arbetat minst tolv månader i en eller flera organisationer de senaste 36 månaderna.

Tidsbegränsat anställda kvalificerar sig för avgångsersättning, AGE, om de arbetat minst 48 månader de senaste fem åren i en eller flera anslutna organisationer.

Förstärkt stöd

Det finns möjlighet till förstärkt stöd för den som står långt från arbetsmarknaden, till exempel för den som är uppsagd på grund av sjukdom. Det kan handla om hjälp med myndighetskontakter, särskilda studieinsatser, stöd med samtalsterapeut etc. Som vanligt sker allt stöd utifrån varje individs specifika behov.

Avgiften till TRS

Enligt det nya omställningsavtalet är avgiften för medlemmar i antingen Arbetsgivaralliansen eller Svensk Scenkonst 0,55 procent av lönesumman. Varje arbetsgivare kan sedan få tillbaka 0,15 procent från staten som ersättning för grundläggande omställnings- och kompetensstöd. Fora, som har i uppdrag att administrera avgifterna till TRS, kommer att ansöka om och betala ut ersättningen för alla arbetsgivares räkning. Ni som arbetsgivare behöver inte själva ansöka om denna ersättning. 

Arbetsgivare med hängavtal betalar ytterligare 0,4 procent av lönesumman.

Läs mer om ersättningen som hanteras av Fora

Premier för tjänstepension

TRS kommer inte längre att betala premier för tjänstepension för uppsagda medarbetare över 60 år. Detta gäller alltså de som avslutar sin anställning från och med den 1 oktober 2022.

Ersättning till anställd vid tvist

Om det uppstår en tvist mellan arbetstagare och arbetsgivare om uppsägningens giltighet kan TRS att betala kompletterande arbetslöshetsersättning till den uppsagde under tiden tvisten pågår.

Registrerad omställningsorganisation

En förutsättning för att få avge yttranden till CSN för personer som vill studera med omställningsstudiestöd är att TRS blir en registrerad omställningsorganisation.TRS är en registrerad omställningsorganisation sedan september 2022.

Läs mer om villkor för att få stöd av TRS

Organisationer anslutna till Fremia

Arbetsgivarorganisationen Fremia har sagt upp avtalet med TRS. Det innebär att från och med den 1 oktober 2022 omfattas inte längre Fremias medlemmar av TRS omställningsavtal. Medarbetare blev uppsagda på grund av arbetsbrist eller sjukdom eller avslutade en tidsbegränsad anställning före den 1 oktober 2022 omfattas av TRS gamla omställningsavtal som gäller fram till den 30 september 2022. TRS vanliga regler för efterskydd (om personen blir uppsagd igen) gäller under förutsättning att anställningen har löpt ut eller uppsägningsdatum inträffat före 1 oktober och omställningsstödet och/eller AGE-utbetalningar har påbörjats före den 1 oktober.