Mer kompetens med inriktning ledarskap för scenografer och kostymdesigners

Kommunikation, omvärldsbevakning, att leda och samarbeta i team - samt fördjupad förståelse för teaterns förutsättningar och struktur. Där är några identifierade behov av kompetensutveckling för scenografer och kostymdesigners.

Just nu pågår planeringen av ett projekt för kompetensutveckling riktat mot scenografer och kostymdesigners inom TRS område. Med hjälp av intervjuer och samtal har ett antal områden identifierats i en förstudie. Nu vidtar arbetet med att ge kompetensutvecklingen en form och definiera vilka områden som slutligen ska ingå. Till hösten räknar projektledaren Annika Hamrin med att styrgruppen, som består av partsrepresentanter, och TRS styrelse ska fatta beslut om insatsen.

Strategisk betydelse

TRS kan erbjuda kompetensutveckling för en hel bransch eller yrkesgrupp.

- Det ska ha en strategisk betydelse och långsiktig effekt. Men samtidigt ska det vara tidsbegränsad insats – vi kan initiera, men någon annan måste fortsätta att driva vidare, säger TRS verksamhetschef och projektledaren Annika Hamrin.

Exempel på tidigare projekt är Fokusprogrammet, för anställda med strategiskt ansvar i ideella och idéburna organisationer, som TRS initierade och Ideell Arena genomförde på uppdrag av TRS. Nu driver Ideell Arena programmet vidare i egen regi.

Inriktning på ledarskap

Under våren har ett arbete med att utreda och analysera behovet av kompetensutveckling, med fokus på ledarskap, för scenografer och kostymdesigners pågått. Bakgrunden och initiativet kom från yrkesgruppen, som via Teaterförbundet/för scen och film kontaktade Svensk Scenkonst. Tillsammans med TRS beslöt parterna att detta skulle kunna vara ett lämpligt projekt för kompetensutveckling, som faller väl inom TRS ramar utifrån branschens behov.

Intervjuer med yrkesgrupp och arbetsgivare

- Intervjuer med både företrädare för yrkesgrupperna och arbetsgivarna har genomförts, berättar Annika Hamrin. När det gäller de yrkesverksamma är det en gemensam bild av behoven av kompetensutveckling som framträtt. Arbetsgivarnas behov skiljer sig åt, till exempel mellan en länsteater och en teater i en storstadsregion. Vi försöker hitta de gemensamma behoven.

Trender

I förstudien har några trender identifierats. Ökad digitalisering, med allt vad det innebär. En ökad förväntan på omvärlds- och trendbevakning (från arbetsgivarna). Ökade krav på effektiva arbetssätt. En yrkesroll i förändring, på olika sätt – ibland en breddning, krav på att kunna mer, men ibland också en mer nischad roll. Färre är anställda, allt fler fakturerar sina uppdrag.

Identifierade behov av kompetensutveckling

  • Förståelse och acceptans för uppdragets omfång och teaterns förutsättningar och struktur. Kunna planera tid och ekonomi utifrån givna förutsättningar.
  • Kunna kommunicera och skapa förtroende för den konstnärliga idén för teamet på ett begripligt och respektfullt vis.
  • Kunna samarbeta i ett team och använda sig av allas gemenensamma kompetens. Att handleda och leda utan att vara chef, att gå in och ur roller.
  • Förmåga att kontinuerligt lära sig och omvärldsbevaka. Att kunna dra slutsatser av lärande i förhållande till yrkesrollen och uppdrag/anställningar.

- En del ligger tidigt i processen, till exempel förståelse och acceptans för uppdragets omfång och teaterns förutsättningar och struktur, att kunna planera tid och ekonomi utifrån givna förutsättningar. Detta är ett behov både arbetsgivare och yrkesgrupper har sett.

Annat finns senare i processen, att kunna kommunicera och skapa förtroende för den konstnärliga idén för teamet på ett begripligt och respektfullt sätt, till exempel.

Förslag på insats

Vid ett seminarium i maj presenterades de identifierade behoven av kompetensutveckling som en del av förstudien. Representanter från yrkesgrupperna och arbetsgivarna fanns på plats och fick reflektera över intervjuernas resultat och fundera över hur en effektiv kompetensutveckling kan utformas.

Nästa steg är att projektgruppen tillsammans med referensgrupper tar fram ett förslag på insats, som slutligen TRS styrelse godkänner för genomförande. Förhoppningen är att kunna presentera ett förslag till hösten.