Berätta hur det gick!

En viktig del av verksamhetsplaneringen är att ta fram mål, planer och aktiviteter för framtiden. Men hur ofta får vi veta vad som hände och vilka effekter det lett till?

Att kommunicera resultat och ge återkoppling, både på grupp- och individnivå, är en viktig del av verksamhetsutvecklingen. Att få mötas kring dessa frågor för att få reda på hur det har gått, men också få möjlighet att reflektera och diskutera resultaten, ökar motivationen att arbeta målinriktat och bidrar till en känsla av sammanhang.

Det är inte alltid vi når våra mål, på grund av händelser i omvärlden eller ändrade förutsättningar. Då är det viktigt att våga prata om motgångar och misslyckanden för att öka lärandet och förståelsen för olika förändringar. Det är ju ofta av motgångarna och utmaningarna vi lär oss.

Det går att åstadkomma ett systematiskt arbete med att kommunicera mål och resultat genom att planera in tillfällen för detta i samband med verksamhetsplaneringen. På TRS brukar vi använda oss av en årscykel för verksamhetsplanering.

verksamhetsar4

På TRS seminarier, som är öppna för våra anslutna organisationer, får du veta mer om hur ni kan arbeta med verksamhets- och kompetensplanering.