Dags för verksamhets- och kompetensutveckling!

Nu har ni förberett er genom en förstudie och beslutat att genomföra projektet. Det första steget är att bilda en projektgrupp och utse en projektledare.

Texten handlar om

postit1

Kreativa arbetsmöten

Efter förstudien börjar arbetet med verksamhets- och kompetensplanering. Under ett antal arbetsmöten får ni beskriva och analysera verksamheten. De frågor som diskuteras är frågor varje verksamhet behöver fundera över för att komma fram till vad organisationen ska ägna sig åt och vilka kompetenser som behövs för att lyckas.

Reflektera

En förutsättning för en bra verksamhetsplanering är att alla medarbetare är delaktiga. Till ert stöd finns material för de olika arbetsmöten som beskrivs nedan, checklistor och lathundar.

Framtid

Under det här mötet kommer ni fram till hur verksamheten ska se ut när den är som allra bäst och hur ni som medarbetare ska bidra till det.

Historia

Nu ska ni göra verksamhetens historia synlig och dra lärdomar av den. Vad tar ni med er in i framtiden och vad lämnar ni bakom er?

Nutid

Ni lägger fokus på här och nu. Vilket är ert uppdrag? Varför finns ni till? För vem finns ni? Vad erbjuder ni? Vilka värden skapar ni?

Styrkor och svagheter

Vad är ni bra på och vad ni är mindre bra på?  Under det här mötet synliggör ni verksamhetens styrkor och svagheter.

Ledstjärnor

Ni arbetar med att ta fram gemensamma ledstjärnor som kan representera er värdegrund. Ledstjärnorna är de ord som beskriver det viktigaste i förhållningssättet gentemot varandra, till uppdraget och organisationens ändamål.

Omvärldsanalys

Det pågår ständigt saker i omvärlden som kommer att påverka förutsättningarna för verksamheten. Under detta arbetsmöte identifierar och diskuterar ni trender och händelser som det är viktigt att organisationen tar hänsyn till i verksamhetsplaneringen.

Planera

När ni har skapat gemensam förståelse för framtid, historia, nuläge, värdegrund och omvärld är det dags att börja planeringen.

Viktiga utvecklingsområden

Utifrån de diskussioner ni fört - vilka är de viktigaste utvecklingsområdena för:

  • Viktiga målgrupper/intressenter
  • Ekonomi och resurser
  • Arbetssätt, medarbetarskap och ledarskap

När ni har identifierat era utvecklingsområden formuleras långsiktiga mål för dessa, för de närmaste åren.

Mål- och handlingsplan

Vid nästa möte fortsätter ni arbetet med att bryta ner långsiktiga mål i delmål, eller resultatmål. Ni formulerar vad ni ska göra för att nå målen i en handlingsplan för kommande år.

Kompetensplanering

Vilka kompetenser behöver ni för att medarbetarna ska kunna utföra uppdraget och verksamheten uppnå målen?

Om kompetensutveckling

Resultatet: verksamhetsplan och kompetensplan

Det ni kommer fram till vid arbetsmötena dokumenteras och sammanfattas. När projektet är genomfört har organisationen en väl genomarbetad och förankrad verksamhets- och kompetensplan samt verktyg för att kunna uppdatera planerna varje år.

I alla steg kan du få stöd av Trygghetsrådet TRS. Vårt mål är att ni ska få så bra redskap att ni kan fortsätta arbetet på egen hand efter ett genomfört projekt.

Fortsätt på egen hand

Villkor för stöd

KIVtrappan2015