Vanliga frågor - arbetsgivare

Här har vi samlat några frågor vi ofta får från er som är arbetsgivare.

Vanliga frågor om uppsägning och omställningsstödet

Vanliga frågor om TRS förebyggande arbete

Vanliga frågor om uppsägning och omställningsstödet

Kan någon från TRS komma till vår arbetsplats och informera personalen om vilket stöd ni erbjuder?

Det är viktigt för alla inblandade att så tidigt som möjligt i processen får information om vilket stöd Trygghetsrådet TRS kan ge. Kontakta oss så kommer vi gärna till er och informerar!

Vi är tvungna att säga upp några medarbetare. Kan jag som chef få något stöd från TRS i den situationen?

Du som är arbetsgivare har en viktig roll när någon måste sägas upp. Om du är förberedd och vet hur du ska hantera situationen blir det bättre för alla inblandade, även för dem som blir kvar i den förändrade organisationen. Kontakta oss så berättar vi mer om det stöd vi kan ge!

Hur anmäler jag en person som är uppsagd till TRS?

Arbetsgivaren och den uppsagde ska fylla i en blankett tillsammans. Blanketten skickas till Trygghetsrådet TRS tillsammans med protokollet från den fackliga förhandlingen.

Ansökningsblanketten hittar du under Blanketter & material.
Det går även bra att ringa oss så skickar vi blanketten via post.

När måste ansökan om stöd senast skickas till TRS?

Det går att ansöka om omställningsstöd upp till ett år efter det att anställningen avslutades, men skicka gärna in ansökan om stöd så snart det är möjligt!

Omfattas alla anställda i min organisation av TRS stöd?

Som regel omfattas alla anställda. Undantag gäller organisationer som är medlemmar i Sinf, där omfattas endast tjänstemän. Vissa funktioner är normalt också undantagna, till exempel vd eller motsvarande.

Läs mer om TRS och vem som omfattas av avtalet här

Vilket stöd kan en uppsagd person få från TRS?

Alla personer som har rätt till stöd erbjuds en personlig rådgivare. Tillsammans med rådgivaren kan man diskutera sina tankar och idéer. Förutom personlig rådgivning kan vi stötta på många olika sätt beroende på vilket stöd just den här personen behöver. Kontakta oss så berättar vi mer! Du kan också läsa mer om det personliga omställningsstödet till uppsagda här på webben.

TRS stöd till uppsagda

Vi har ett par medarbetare som är anställda på visstid och som inte kommer att fortsätta arbeta hos oss. Jag har hört att de kan få stöd av TRS?

Ja, TRS ger stöd till personer som har haft en eller flera tidsbegränsade anställningar (visstidsanställningar). För att få stöd måste personen ha varit anställd minst 18 månader hos en eller flera arbetsgivare under de senaste fem åren. Alla arbetsgivare måste vara anslutna till Trygghetsrådet TRS. Men anställningstiden behöver inte ha varit sammanhängande. Under den senaste anställningen måste den sammanlagda arbetstiden ha varit minst åtta timmar per vecka.

Vad gäller om en medarbetare blir uppsagd på deltid?

En person som blir uppsagd på grund av arbetsbrist och blir återanställd på deltid har möjlighet att få omställningsstöd från TRS. En förutsättning är att personen har arbetat minst 8 timmar per vecka och har blivit uppsagd på minst 20 procent av tidigare arbetstid.

En av våra uppsagda medarbetare har fått jobb. Behöver vi skicka in ansökan ändå?

Ja! Det är viktigt att ni skickar in ansökan även om personen inte behöver stöd från TRS just nu. En person som har sagts upp på grund av arbetsbrist kan omfattas av TRS efterskydd. Efterskyddet gäller under en viss period om personen blir uppsagd på grund av arbetsbrist även i den nya anställningen.

Vanliga frågor om TRS förebyggande arbete

Hur mycket tid måste man avsätta för ett projekt?

Det är olika för olika organisationer. Under förprocessen till ett projekt tittar vi på organisationens storlek och inriktning, vad som gjorts tidigare och annat som kan vara av vikt för planeringen. Tidsomfattningen framkommer av beslutsdokumentet och projektbeskrivningen. Gemensamt för alla organisationer är att ni måste avsätta ett antal heldagar för workshops där det är möjligt för alla medarbetare att delta samtidigt.

Läs om metoden här

Vad kostar det att genomföra ett utvecklingsprojekt?

TRS erbjuder kostnadsfritt rådgivarstöd under processen och utöver det finns det möjlighet att erhålla ekonomiskt stöd för kompetensutveckling. Vid ett ekonomiskt stöd står TRS för 70 procent av den faktiska kostnaden och organisationen för 30 procent. Det ekonomiska stödet baseras på antalet medarbetare i organisationen som omfattas av omställningsavtalet och kan uppgå till 8000 kronor per anställd men högst 500 000 kronor per organisation. Er egen organisation står för lönekostnader, lokal och logikostnader samt övriga kostnader som kan uppstå under projektet.

Kan jag få pengar av TRS för ett projekt?

Organisationen kan erhålla ekonomiskt stöd för kompetensutveckling som sker inom ramen för en KIV-process. Vid ett ekonomiskt stöd står TRS för 70 procent av den faktiska kostnaden och organisationen för 30 procent. Det ekonomiska stödet baseras på antalet medarbetare i organisationen som omfattas av omställningsavtalet och kan uppgå till 8000 kronor per anställd men högst 500 000 kronor per organisation.

Villkor för att få stöd till ett projekt

Vem är uppdragsgivare till ett projekt?

TRS är en partsstyrd organisation där parterna består av både arbetsgivare och fack. TRS handlar därför bara på uppdrag av båda parter. Det är därför av yttersta vikt att både arbetsgivare och fack är överens om att genomföra ett projekt.

Hur gör jag för att starta ett projekt?

Ett projekt kan börja med att du som är chef, personalansvarig eller facklig representant går vårt seminarium Metoder & Verktyg. Alternativt att en av våra rådgivare besöker din organisation och informerar. Där går vi igenom vad ett projekt innebär, vilka verktyg ni får av TRS och vilka olika sorters rådgivarstöd ni kan få. Vi beskriver också hur du gör för att starta ett projekt. Om ni tror att det är en metod som passar er organisation är det dags att informera all personal. Därefter fattas ett beslut om en förprocess.

Starta ett projekt

Alla medarbetare är inte intresserade av att vara med. Måste alla vara med?

En betydelsefull förutsättning för en bra verksamhetsplanering är att alla medarbetare är delaktiga. Motiven till delaktighet är att:

  • alla ska se förutsättningarna (behoven och målen) för att genomföra ett utvecklingsprojekt
  • alla får möjlighet att se samma saker så vi kan skapa förståelse
  • allas kompetens tas till vara under processen
  • medarbetare som är med och sätter mål har en högre motivation att jobba mot målen
  • det fortsatta arbetet med de nya arbetssätten främjas

Hur gör jag för att undvika att samma personer som alltid tar plats och gör sina åsikter kända dominerar processen?

De metoder som används under arbetsmötena syftar till att främja delaktighet. Vi arbetar med hjälp av dialog och synintryck och på så sätt skapas engagemang, kreativitet och nyfikenhet. Arbetssätet underlättar även för den som inte är van vid att uttrycka sig i grupp att delta och bidra till processen.

Är det verkligen jag som medarbetare som ska bestämma verksamhetens mål, det är ju ledningens uppgift?

Nej, det är fortfarande ledningen som sätter mål och styr verksamheten. Men medarbetare som får vara med och påverka inriktning och mål har oftast en högre motivation att arbeta mot målen och högre grad av förståelse för inriktningen. Visst är det så att ledningen alltid är ytterst ansvarig för målen, men mål som inte är förankrade hos medarbetare kan vara svårare att uppnå.

Kontakta oss på Trygghetsrådet TRS för att få svar på din fråga om du inte hittar svaret här!