Arbetsmarknadens allra första trygghetsavtal

Trygghetsrådet TRS bildades 1972 när arbetsmarknadens allra första trygghetsavtal skrevs under.

Varför tecknades trygghetsavtal?

En viktig anledning till att trygghetsavtalet kom till i början av 1970-talet var att tjänstemännen på det privata området drabbades av uppsägningar, vilket tidigare var ovanligt. Då ansåg några av parterna på arbetsmarknaden att det offentligt finansierade stöd som fanns (till exempel Arbetsförmedlingen) inte räckte till för de behov tjänstemännen hade.

Trygghetsrådet TRS var det första trygghetsrådet som kom till genom ett kollektivavtal. Åren som följde avtalades fler trygghetslösningar fram inom olika områden.

Om andra trygghetsråd

Stödet genom åren

Redan från början kom arbetsgivar- och arbetstagarparterna överens om att avsätta pengar för att skapa ett tryggare arbetsliv. Det var viktigt att stärka de anställdas möjligheter att anpassa sig till förändringar som skedde på företagen och i omvärlden. Intentionen var i början att förebygga uppsägningar men om en uppsägning blev nödvändig skulle den uppsagde kunna få stöd.

Under 1990-talet förändrades avtalen och fick ett tydligare fokus på uppsagda. Det resulterade i det vi idag kallar omställningsstöd (stöd till nytt arbete). Syftet var att skapa bättre förutsättningar för att hitta ett nytt arbete och avtalet innebar en sorts försäkring för de uppsagda.

Stöd från TRS idag

TRS uppdrag är att ge stöd till anställda, uppsagda samt tidsbegränsat anställda som inte kan erbjudas fortsatt arbete. Stödet är dels förebyggande, dels stöd till nytt arbete. Precis som när det startade för över 40 år sedan!

Om Omställningsavtalet