Stöd vid uppsägning på grund av ohälsa

Den som riskerar att bli uppsagd eller är uppsagd på grund av ohälsa kan få personligt omställningsstöd. Den 1 januari 2012 startade Trygghetsrådet TRS en försöksverksamhet, och den 1 januari 2017 tecknade parterna ett nytt Omställningsavtal som även omfattar denna grupp

I de flesta omställningsavtal omfattar stödet bara den som blivit uppsagd på grund av arbetsbrist. TRS ger stöd även när en tidsbegränsad anställning upphör. Dessutom kan TRS ge omställningsstöd till den som sägs upp av personliga skäl, om skälet är ohälsa.

Arbetsgivarens ansvar

Arbetsgivaren har ett stort ansvar för att medarbetare som blir sjuka ska kunna komma tillbaka, till sitt gamla arbete eller till ett annat arbete på arbetsplatsen.

Försäkringskassan ska bland annat bedöma den sjukes arbetsförmåga. Om en person efter sex månaders sjukskrivning bedöms kunna arbeta, men inte i sitt nuvarande yrke, ska han eller hon söka arbete på hela arbetsmarknaden, om inte arbetsgivaren kan erbjuda ett annat arbete.

TRS stöd är ett komplement

Det här innebär inte att TRS tar över arbetsgivarnas, Försäkringskassans eller Arbetsförmedlingens ansvar. TRS insatser är ett komplement som stärker stödet till den som riskerar att bli eller är uppsagd på grund av ohälsa. TRS parter har sett ett behov av att kunna sätta in stödåtgärder tidigare, redan innan medarbetaren blivit uppsagd.

TRS omställningsstöd innebär rådgivning och kompetensutveckling för att skapa möjligheter till en ny försörjning. Den som blir uppsagd kan i vissa fall få ekonomiskt stöd utöver det.

Villkor för stöd