I samtiden mot framtiden

- Vi är en organisation i rörelse. Vi ska hela tiden arbeta så att vi utifrån det som händer runt oss är relevanta och att våra parter kan vara stolta över oss. Slår vi oss till ro och slutar skruva på hur vi jobbar blir det svårt att upprätthålla vår höga kvalitet. Vi ska fortsätta leva i vår samtid med inriktning på vår framtid!

- Vi har och har haft en väldigt god arbetsmarknad, och det bidrar förstås till att vi får väldigt fina resultat för vårt omställningsstöd, säger Helene Bergstedt, TRS vd. Över 91 procent av de som fått stöd lämnade förra året TRS med en god lösning; nytt jobb, startat eget eller längre studier.

Gör skillnad

Att stödet från TRS gör skillnad blir tydligt när vi läser jobbsökarnas utvärderingar. 91 procent känner förtroende för sin rådgivare och lika många tycker att de fått rätt stöd. 89 procent upplever att de haft kontakt med sin rådgivare eller coach tillräckligt ofta, lika många att rådgivaren haft kännedom om behoven.

- Även om arbetsmarknaden förra året generellt sett var god med relativt få uppsägningar märkte vi en ökning inom Arbetsgivaralliansens bransch Vård och Omsorg. I den branschen kom fler uppsagda från samma arbetsgivare än normalt – nästan en fjärdedel kom från tre organisationer, i normalfallet är det mellan en och tre uppsagda från en och samma organisation.

TRS har fortsatt att fokusera på att utveckla verksamheten och arbetssätten, och det har gett effekt:

- Vi har bland annat satsat på att i ännu högre utsträckning arbeta behovsanpassat, till exempel när det gäller antalet kontakter med jobbsökarna och utformningen av stödet till dem. I klientenkäten ser vi väldigt höga betyg och en positiv trend när det gäller att jobbsökarna upplever att de har haft kontakt med TRS i den utsträckning de behöver, att TRS har kännedom om deras behov och att stödet upplevs rätt för dem. Dessutom har vi fått väldigt fina betyg när det gäller bemötande och förtroende för rådgivarna. Det är roligt att våra satsningar ger effekt!

Ökad kännedom - efterfrågan ökar

- Vi har även satsat på kommunikation och under flera år jobbat för att öka kännedomen hos både arbetsgivare och fackliga representanter. SIFO-undersökningen som vi genomförde i slutet av året bland arbetsgivarna visar att kännedomen har ökat och nu ligger på en hög nivå. Vi har också gjort särskilda satsningar för att informera om stödet till arbetsgivare och fack inför uppsägningar – och effekten är att allt fler efterfrågar det stödet.

Kompetensutveckling

Fler organisationer än någonsin tog del av TRS förebyggande stöd som syftar till att utveckla verksamheter och medarbetares kompetens.

- Vi arbetar ständigt med att anpassa vårt arbetssätt så att det passar våra anslutna organisationer och de behov de har. Bland organisationerna finns det många med ett fåtal anställda och då har vi märkt att det passar bättre att genomföra projektet i ett nätverk tillsammans med andra mindre organisationer. På så sätt har vi också möjlighet att nå fler verksamheter med det förebyggande stödet.

TRS arbetar på flera sätt med det förebyggande stöd till kompetensutveckling. En del av verksamheten riktar sig till branscher.

- Andra omgången av FOKUS genomfördes förra året, ett program för kompetensutveckling som riktar sig till de med strategiskt ansvar i ideella organisationer. Programmet blev mycket uppskattat och därför är det särskilt roligt att Ideell Arena nu tar över stafettpinnen och driver programmet vidare – det innebär att fler får möjlighet att ta del av den här kompetensutvecklingen och det är precis det vi vill!

Ombyggt kontor och utvecklat kansli

Även internt har det skett ett stort utvecklingsarbete under 2017. Kansliorganisationen utökades och utvecklades, en effekt dels av att antalet anslutna organisationer till TRS ökar, dels av att TRS samverkar med SOKstiftelsen i en gemensam kansliorganisation.

Ökad digitalisering för bättre tillgänglighet, högre service och utvecklade arbetssätt ligger i agendan för 2018.

- TRS har ett stort förtroendekapital att förvalta och vi är måna om att det vi gör ska ske med hög kvalitet. I det utgångsläget blir utmaningen att säkerställa att vi upprätthåller detta, särskilt när verksamheten växer och utvecklas. Det betyder att vi hela tiden försöker göra det vi gör lite bättre och att vi, utifrån TRS uppdrag, ständigt måste förhålla oss till de förändrade behov som uppstår i de branscher TRS arbetar i.