Över 91 procent av jobbsökarna fick nytt jobb, startade eget eller påbörjade längre studier 2017

Även förra året märktes den goda arbetsmarknaden och tillgången på jobb – över 91 procent av de som var aktivt arbetssökande hos TRS fick nytt arbete, startade eget eller påbörjade längre studier. Ett internt utvecklingsarbete med att i ännu högre grad anpassa stödformerna och rådgivningen efter varje persons individuella behov har pågått under året, och vid uppföljningen av jobbsökarnas uppfattning om TRS stöd visar sig det arbetet lyckosamt.

Över 90 procent känner förtroende för sin rådgivare och upplever att de fått rätt stöd. Även upplevelsen av att kontakt skett tillräckligt ofta, och att rådgivaren förstår vilka behov jobbsökaren har närmar sig 90 procent i en stadigt ökande kurva år från år.

- Det är roligt och viktigt att så stor andel känner förtroende för TRS och vårt stöd, och att det ökar år från år, tycker Annika Hamrin, verksamhetschef.

443 personer

Under 2017 fick 443 personer stöd. Av dessa var 58 procent kvinnor och 42 procent män. Genomsnittsåldern var drygt 49 år, männen äldre än kvinnorna i snitt. De allra flesta blev uppsagda på grund av arbetsbrist. 19 personer kom från tidsbegränsade anställningar, åtta personer riskerade uppsägning eller var uppsagda på grund av ohälsa.

Den goda arbetsmarknaden påverkade inte bara hur många som sökte stöd utan även antalet som avregistrerades från TRS stöd. Över 91 procent av de som var aktivt arbetssökande fick nytt arbete, startade eget eller påbörjade längre studier. Även i år har dock trenden fortsatt, både hos TRS och på arbetsmarknaden i stort: många får snabbt ett nytt arbete samtidigt som en del behöver mer stöd och längre tid på sig.