90 procent av jobbsökarna fick nytt jobb, startade eget eller påbörjade längre studier 2016

Under 2016 beviljades 342 personer stöd. Det är 15 procent färre än år 2015.

Av dessa var 59 procent kvinnor och 41 procent män. Snittåldern var drygt 49 år, männen äldre än kvinnorna i snitt. De allra flesta blev uppsagda på grund av arbetsbrist. 23 personer kom från tidsbegränsade anställningar, tio personer riskerade uppsägning eller var uppsagda på grund av ohälsa.

Den goda arbetsmarknaden påverkade inte bara hur många som sökte stöd utan även antalet som avregistrerades från TRS. Närmare 90 procent av de som var aktivt arbetssökande fick nytt arbete, startade eget eller påbörjade längre studier. Under detta år har det  blivit tydligare att många snabbt får ett nytt jobb samtidigt som en del behöver mer stöd och längre tid för att komma ut i nytt arbete. En trend som också syns på arbetsmarknaden i stort.

Alla jobbsökare har erbjudits kontakter med en personlig rådgivare. Utifrån den enskildes behov har därefter olika stöd erbjudits: coachsamtal, seminarier, studieersättning, kursavgifter, praktikersättning, näringsbidrag eller konsultstöd.

92 procent nöjda

Varje år följer TRS upp jobbsökarnas uppfattning om TRS stöd. Nästan 92 procent är nöjda eller mycket nöjda med sin rådgivares bemötande, 76 procent tycker att stödet har varit värdefullt (en kraftig ökning från 2015 då motsvarande siffra var 65 procent) och 81 procent tycker att de har fått rätt stöd (69 procent 2015).

- Under 2016 ansträngde vi oss för att öka antalet kontakter mellan rådgivare och jobbsökare, vilket också har gett effekt i nöjdheten - drygt 82 procent upplever att de har haft tillräcklig kontakt med sin rådgivare. Det är roligt och viktigt att så stor andel känner förtroende för TRS och vårt stöd, och att det ökar år från år, tycker Annika Hamrin, verksamhetschef.