Vi vill stärka utvecklingen i idéburen vård och omsorg!

Arbetsgivaralliansen och Trygghetsrådet TRS gör en insats för att stärka kompetens inför utmaningar i branschen. Med början i september inleds fem insatser för kompetensutveckling, inom områden vår behovsanalys visar är särskilt relevanta.

De idéburna vård- och omsorgsorganisationerna står inför stora utmaningar när det gäller att rekryterakvalificerad personal till sina verksamheter. Det är tydligt att fler människor behöver arbeta inom sektorn i framtiden. Eftersom det råder brist på utbildad vårdpersonal ökar konkurrensen mellan offentlig sektor, privata företag och idéburna verksamheter om personalen. Detta försvårar kompetensförsörjningen för medlemmarna i Arbetsgivaralliansens bransch Vård och Omsorg. Ur Arbetsgivaralliansens perspektiv finns det en ambition att verka för tillväxt och utveckling av branschen.

Något äldre kvinna i vit rock.
Kompetensutveckling i bransch Vård och Omsorg

I vår egen förstudie har vi tagit del av andra studier inom området. En av dem är en stor studie gjord av Kairos Future på uppdrag av Socialstyrelsen. Den visar på liknande kompetensbehov inom vård och omsorg för framtiden.

Från vår förstudie ser vi att social hållbarhet och att vara en attraktiv organisation är väldigt aktuellt och viktigt för organisationerna. Likaså att få ledningsfunktioner att fokusera på hur man stöttar och utvecklar organisationens och medarbetarnas kompetenser. Ledningsfunktioner behöver bättre kunna förmedla och konkretisera uppdrag och värdegrund så att detta blir levande i medarbetarnas vardag och utveckling. Ett område där de flesta inom civilsamhället behöver utvecklas är SROI (Social Return on Investment) – hur man kan förmedla den sociala nyttan till beslutsfattare. Dessa tre moduler har starkt stöd i vår behovsanalys.

Dessutom fann vi också behov av att bli bättre på förändringsledning och att hantera förbättringar i den löpande verksamheten. Vi erbjuder en modul i baserad på svensk forskning kring detta, forskning som stötts av Famna. Den femte modulen handlar om förmågan att omforma uppdrag och nytta i konkreta genomförandeplaner. Det handlar om planer som kan vägleda en organisation framåt. Till exempel genom att utveckla sin ekonomi och hantera resurser så att verksamheterna har ekonomiska förutsättningar för att behålla sin värdefulla personal samtidigt som man kan expandera genom investeringar i den egna verksamhetens utveckling.

Välj gärna alla fem modulerna. Vår tanke är att de tillsammans ska ge en bred kompetens för varje verksamhet att förmedla vidare inom den egna organisationen. För att öka lärande och stärka implementering i den egna organisationen rekommenderar vi att minst två medarbetare som är relevanta och kan sprida kunskapen vidare i den egna organisationen deltar i varje modul.

Insatsen riktar sig till organisationer i Arbetsgivaralliansens bransch Vård och Omsorg. I mån av plats kan även andra organisationer anslutna till Arbetsgivaralliansen erbjudas plats.

 

Kontakta oss gärna för mer information

Jenny Stake Fredriksson

Arbetsgivaralliansens branschansvariga rådgivare för Bransch Vård och Omsorg,
tel. 08-545 912 17
jenny.stake-fredriksson@arbetsgivaralliansen.se