Har du koll på din roll?

Förstår dina kollegor vad du gör på jobbet? Otydlighet kring roller och uppdrag gör inte bara att jobbet blir sämre utfört – det är också en källa till konflikter. TRS rådgivare Monica Held berättar varför det är viktigt att ha koll på rollerna. Och hur ni kan arbeta för att skapa tydlighet!

Monica Held, rådgivare inom TRS förebyggande arbete med verksamhets- och kompetensutveckling

Ett vanligt behov hos de organisationer som TRS genomför utvecklingsprojekt med är behovet av att tydliggöra rollerna. Men varför är det viktigt att ha koll på sin roll?

Om din roll är tydlig utifrån verksamhetens uppdrag har du lättare att uppnå dina mål, göra rätt saker och att samarbeta med andra. Du får dessutom lättare att sära på person och roll, det vill säga det privata och det professionella.

Om rollen är otydlig för dig själv är den förmodligen minst lika otydlig för andra. Otydlighet kring roller och uppdrag kan leda till att vi gör ett sämre jobb samt till konflikter och ohälsa. Därför finns det all anledning att ägna lite tid åt detta.

Börja med uppdraget

Rollerna i en organisation måste hänga ihop med verksamhetens uppdrag och mål. Så ett sätt att tydliggöra rollerna är att börja med ”meningen med föreningen” – alltså uppdraget. När ni har en gemensam bild av uppdraget är det lättare att börja definiera hur de olika rollerna ska bidra till uppdraget.

Enligt forskning om gruppsykologi utmärks en väl fungerande arbetsgrupp bland annat av följande:

 • Överenskommelse och samsyn kring uppdrag, syfte, mål och roller.
 • Fokus på verksamheten.
 • Medvetenhet om verksamhetens intressenter, vilka som har ett intresse av verksamheten och vad de förväntar sig.
 • Tydlighet kring rollerna i gruppen. Alla vet vad de förväntas bidra med för att målen ska nås.
 • Dynamik genom olika syn och infallsvinklar på arbetet. Tilliten ökar som resultat av konfliktlösning kring sakfrågor.
 • Roller och uppgifter som fördelas efter kompetens.
 • Öppen kommunikation, alla blir hörda.
 • Grupperingar som är funktionella och flexibla.

Hur gör vi våra roller tydliga - för oss själva och andra?

För det första kan du fundera på hur många olika roller du har på din arbetsplats. Ofta har vi fler roller, både yrkesrollen, rollen som kollega, rollen som projektledare, arbetsmiljöombud, fackombud eller annat.

Enligt Anna-Lena och Paul Sundlin som skrivit boken ”Ta din roll på jobbet” består en roll av två delar: den unika yrkesrollen och den generella rollen.

Den unika rollen är kopplad till det specifika. Till exempel rollen som producent eller som arbetsmiljöombud. För att göra ett bra jobb i min unika roll behöver jag lämplig kompetens inom området, tekniskt kunnande samt mina tidigare erfarenheter.

Den generella rollen handlar om det som vi alla behöver bidra med på en arbetsplats, rollen som kollega och anställd. I den behöver vi kunna samarbeta, kommunicera och förhålla oss till en mängd saker som gäller på en arbetsplats.

Definiera din unika roll

Ett sätt att komma igång är att rita upp en rollkarta där du utifrån ett nuläge beskriver din unika yrkesroll (din huvudsakliga roll som du är anställd för). Det kan fungera som ett utgångsläge i samtal med närmaste chef för att fylla på med ett önskat läge. Har du flera roller så kan du rita upp en karta för varje roll. Då är det viktigt att reflektera kring om rollerna är förenliga eller om de är motstridiga - och i så fall fundera på att göra om någon av rollerna.

Om alla i ett team eller en arbetsgrupp fyller i rollkartan har ni sedan ett utgångsläge för att beskriva hur ni ser på era roller i gruppen. Det kan öppna upp för frågor, dialog och tydliggöranden.

Definiera din generella roll

Efter att du definierat din unika roll kan du gå vidare och definiera den generella rollen och vad som ingår i den. Därefter kan hela arbetsplatsen eller olika team samlas och ha en dialog om hur ni ser på den generella rollen och vilka beteenden som stärker samarbete, kommunikation och annat som är gemensamt för en arbetsplats där ni utvecklas och trivs.

Om ni har en uttalad värdegrund eller ledstjärnor passar dessa utmärkt att koppla dem till den generella rollen för att tala om vilka beteenden som stärker både individ och verksamhet.

Ställ frågor!

Sist men inte minst, ställ frågor till varandra och samtala om era roller och uppgifter. En öppen och tillitsfull kommunikation där vi kan ställa frågor som klargör är en framgång i alla organisationer. Om ni har möten som landar i olika beslut och aktiviteter, se till att fördela uppgifterna i gruppen så det är tydligt vem ska göra vad och när ska det vara klart. Det stärker arbetet med rollerna.

Ladda ner rollkartan här

Vill du veta mer om grupputveckling och roller?

I TRS projekt för verksamhetsutveckling genomför vi ibland workshopar kring roller med rollkartan som stöd. Kontakta oss för mer information.

Lästips

 • ”Ta din roll på jobbet”, Anna-Lena och Paul Sundlin
 • Sandahls & Partners blogg
 • ”Att skapa effektiva team”, Susan A. Wheelan

Ansvarig för sidan: Monica Held

Senast uppdaterad: