10 mars 2022: Social hållbarhet, med fokus på att skapa och upprätthålla en attraktiv arbetsplats

Seminariet kommer bjuda på såväl inspiration kring framtidens organisationer och attraktiva arbetsplatser, som möjlighet att tillsammans reflektera, utbyta erfarenheter och lära av varandra. Du får tips på  arbetssätt och verktyg som hjälper er att testa och utveckla nya arbetsformer i er verksamhet.

Anna Dagnell Liedholm, Sonder, är processledare. Hon leder seminariet tillsammans med Love Lönnroth, senior konsult och förändringsledare. Anna Dagnell Liedholm är partner på Sonder och har lång kerfarenhet av att arbeta med förändringsprojekt inom strategi-, organisations- och verksamhetsutveckling, både inom privat och offentlig sektor.

Seminariet tar utgångspunkt i de olika dimensionerna av vad en attraktiv arbetsplats innebär och vad som läggs i begreppet social hållbarhet. Under dagen blandas inspirationsföreläsningar, insiktsskapande dialoger och konkreta verktyg kring områden som förändrade förhållningssätt med utgångspunkt i tillit, självledarskap och en förändrad ledarroll, distribuerat beslutsfattande och anpassade strukturer, samspel och teambaserade arbetsformer. Den röda tråden under seminariets olika delar handlar om vad som behöver utvecklas för att ta tillvara medarbetarnas fulla potential och kompetens och hur vi säkerställer att vi utvecklar engagerande, anpassningsbara och lärande organisationer i en alltmer komplex miljö.

Mer information? Kontakta Anna Kleis, rådgivare.

"Det behövs ett nytt sätt att leda"

”Vi på Sonder tror att det behövs ett nytt sätt att leda och organisera våra verksamheter. Vi ser hur en ökande komplexitet och förändringstakt ställer nya krav på våra organisationer. Behovet av anpassningsbarhet, innovationskraft och dynamik växer ständigt och gör det mer och mer relevant att prata i termer av ett paradigmskifte. Vi tror att vi behöver utmana industrialismens organisationslogik och att framtidens organisationer bygger på andra grundprinciper – såsom hur vi ser på människan och dennes förmåga att agera, leda och fatta beslut, hur vi leder och utvecklar verksamheten i en föränderlig värld och hur vi ser på relationer och samverkan i och utanför den egna organisationen.

Som managementkonsulter har vi på Sonder stöttat våra kunder i deras lednings- styrnings- och förändringsarbeten i över 20 år. Det gör vi fortfarande, men nu mer utifrån ett nytt paradigm – där vi ser hur alla delar i organisationen behöver utvecklas och förändras för att möta framtidens utmaningar.”

"Hjälp att lägga resurser på rätt saker"

Denna specialsatsning med utbildningsmoduler inom utvalda kompetensområden för organisationer inom idéburen vård och omsorg genomfördes även förra året, då var en av deltagarna Nilla Helgesson, direktor på Skyddsvärnet.

Ta del av Nillas lärdomar från insatserna

För mer information

Kontakta