Kompetenshöjande insatser för organisationer inom vård och omsorg

De idéburna vård- och omsorgsorganisationerna står inför stora utmaningar när det gäller att rekryterakvalificerad personal till sina verksamheter. I TRS egen förstudie har vi tagit del av andra studier inom området. En av dem är en stor studie gjord av Kairos Future på uppdrag av Socialstyrelsen. Den visar på kompetensbehov inom vård och omsorg för framtiden. Det är tydligt att fler människor behöver arbeta inom sektorn i framtiden. Mot den bakgrunden erbjuder TRS en serie kompetenshöjande insatser för anslutna organisationer inom vård och omsorg.

Något äldre kvinna i vit rock.

Kvalitetssäkring av ledningsfunktioner, social hållbarhet med fokus attraktiva arbetsplatser, Social Return on Investment (SROI), förändringsledning och mer verksamhet för pengarna – det är fem kompetensområden som är särskilt viktiga för organisationer i er bransch. Det visar den behovsanalys TRS genomfört för att kunna erbjuda en relevant insats för kompetensutveckling i anslutna organisationer.

I våras avslutades den första omgången och nu erbjuder vi samma moduler en gång till, alla anslutna organisationer som verkar inom idéburen vård och omsorg är välkomna att delta. De fem fristående modulerna inleds under våren 2022 med Kvalitetssäkring av ledningsfunktioner respektive Social hållbarhet med fokus på attraktiva arbetsplatser. Till skillnad från förra omgången är modulerna nu helt fristående för att ni ska få mer tid till mentorskap och kunna genomföra en förankring i er organisation.

Alla modulerna har samma  uppbyggnad: TRS gör en förstudie i varje organisation. Ni träffar processledaren inför seminariet för att säkerställa att ni får era behov tillgodosedda utifrån temat för modulen (kompetens och fokusområden). Seminariet genomförs sedan under en hel dag, om möjligt på gemensam plats för erfarenhetsutbyte med andra deltagare.

Därefter träffar ni processledaren igen, för att konkretisera frågeställningar, kunskap och verktyg från seminariet. Och till sist, en workshop i er organisation där kompetens och delaktighet förankras hos medarbetarna, TRS står för genomförandet.

Villkor för deltagande

  • Organisationen måste verka inom idéburen vård och omsorg
  • Kompetensinsatserna finansieras av TRS, men ni står själva för omkostnader som resor och boende. Ni behöver avsätta tid för seminarium, mentorstillfällen och arbete i organisationen mellan dessa tillfällen.
  • Seminariedagarna planeras som fysiska möten, med hänsyn taget till de förhållningsregler som gäller idag, och om detta förändras genomförs mötena på annat lämpligt sätt. Det finns möjlighet att delta digitalt för den som så önskar.
  • Anmälan är bindande. Avbokning måste ske senast två veckor innan respektive seminariedatum. Om ni inte avbokar och uteblir fakturerar vi er kostnaden för ert deltagande, 11 000 kronor/person och modul.

För mer information

Kontakta