Nu startar vi andra omgången...

... i en serie kompetenshöjande insatser för organisationer i idéburen vård och omsorg. Kvalitetssäkring av ledningsfunktioner, social hållbarhet med fokus attraktiva arbetsplatser, Social Return on Investment (SROI), förändringsledning och mer verksamhet för pengarna – det är fem kompetensområden som är särskilt viktiga för organisationer i er bransch. I våras avslutades den första omgången och nu erbjuder vi samma moduler en gång till, alla anslutna organisationer som verkar inom idéburen vård och omsorg är välkomna att delta.

De fem fristående modulerna inleds under hösten 2021 med Kvalitetssäkring av ledningsfunktioner respektive Social hållbarhet med fokus på attraktiva arbetsplatser.  Till skillnad från förra omgången är modulerna nu helt fristående för att ni ska få mer tid till mentorskap och kunna genomföra en förankring i er organisation.

Alla modulerna har samma  uppbyggnad: TRS gör en förstudie i varje organisation. Ni träffar processledaren inför seminariet för att säkerställa att ni får era behov tillgodosedda utifrån temat för modulen (kompetens och fokusområden). Seminariet genomförs sedan under en hel dag, om möjligt på gemensam plats för erfarenhetsutbyte med andra deltagare. Därefter träffar ni processledaren igen, för att konkretisera frågeställningar, kunskap och verktyg från seminariet. Och till sist, en workshop i er organisation där kompetens och delaktighet förankras hos medarbetarna, TRS står för genomförandet.

Modul 1: Kvalitetssäkra ledningens arbete

Innehåll: Att stödja deltagande verksamheter i att utveckla strategier för utvecklat samspel och kunskapsintegration och därmed uppnå en bättre resursutnyttjande, arbetsmiljö och kvalitet i ledningsfunktionen.

Insatsen tar avstamp från ett omfattande forskningsarbete på bland annat Handelshögskolan i Stockholm om arbetslivets ökande komplexitet och specialisering, där förmågan till samspel och kunskapsintegration blir en kritiskt komponent för förmåga att hantera komplexitet.

Seminarieledare och processledare: Gunnar Westling, Framship. Er processledare följer upp hur ni utvecklar er kvalitetssäkring: att använda möten rätt, tydliga roller och ansvar. Utveckla och kommunicera strategier som engagerar. Philip Runsten har i sin forskning på Handelshögskolan i Stockholm gått på djupet med att förstå varför vissa grupper lyckas lösa komplexa problem och andra inte.

Seminariet om utveckling av ledningsgrupper/chefer i att kvalitetssäkra det egna arbetet leds av Gunnar Westling, Framship. Gunnar Westling är sedan länge en av utbildarna inom SSE Executive Education. Gunnar har specialområden som exempelvis ledarskap i icke-vinstdrivande organisationer och strategiskt ledningsarbete. Han har varit programansvarig för många av de ledarskapsprogram som erbjudits TRS anslutna organisationer genom åren. Senast var det TRS kompetensutvecklingsprojekt för klubbchefer inom idrott på elitnivå – SHL och Allsvenskan.

Anmälan

Seminariet för modul 1 är en heldag 9 november på Posthuset konferens 7A.

Anmäl er senast 14 oktober >> 

Posthuset konferens 7A

Modul 2: Social hållbarhet, med fokus på att skapa och upprätthålla en attraktiv arbetsplats

Innehåll: Seminariet kommer bjuda på såväl inspiration kring framtidens organisationer och attraktiva arbetsplatser, som möjlighet att tillsammans reflektera, utbyta erfarenheter och lära av varandra. Med dig hem kommer du som deltar även att få tips på konkreta arbetssätt och verktyg som hjälper dom att testa och utveckla nya arbetsformer i sina verksamheter.

Processledare: Anna Dagnell Liedholm, Sonder. Hon leder seminariet tillsammans med Love Lönnroth, senior konsult och förändringsledare. Anna Dagnell Liedholm är partner på Sonder och har mer än tio års konsulterfarenhet av att arbeta med förändringsprojekt inom strategi-, organisations- och verksamhetsutveckling, både inom privat och offentlig sektor.

Seminariet tar utgångspunkt i de olika dimensionerna av vad en attraktiv arbetsplats innebär och vad som läggs i begreppet social hållerbarhet. Under dagen blandas inspirationsföreläsningar, insiktsskapande dialoger och konkreta verktyg kring områden som förändrade förhållningssätt med utgångspunkt i tillit, självledarskap och en förändrad ledarroll, distribuerat beslutsfattande och anpassade strukturer, samspel och teambaserade arbetsformer. Den röda tråden under seminariets olika delar handlar om vad som behöver utvecklas för att tillvara medarbetarnas fulla potential och kompetens och hur vi säkerställer att vi utvecklar engagerande, anpassningsbara och lärande organisationer i en alltmer komplex miljö. 

Anmälan

Seminariet för modul 2 är en heldag 16 november i coronasäkrad lokal på Fleminggatan 7 i Stockholm.

Anmäl er senast 14 oktober>>

Konferenslokal på Fleming7

"Det behövs ett nytt sätt att leda"

”Vi på Sonder tror att det behövs ett nytt sätt att leda och organisera våra verksamheter. Vi ser hur en ökande komplexitet och förändringstakt ställer nya krav på våra organisationer. Behovet av anpassningsbarhet, innovationskraft och dynamik växer ständigt och gör det mer och mer relevant att prata i termer av ett paradigmskifte. Vi tror att vi behöver utmana industrialismens organisationslogik och att framtidens organisationer bygger på andra grundprinciper – såsom hur vi ser på människan och dennes förmåga att agera, leda och fatta beslut, hur vi leder och utvecklar verksamheten i en föränderlig värld och hur vi ser på relationer och samverkan i och utanför den egna organisationen.

Som managementkonsulter har vi på Sonder stöttat våra kunder i deras lednings- styrnings- och förändringsarbeten i över 20 år. Det gör vi fortfarande, men nu mer utifrån ett nytt paradigm – där vi ser hur alla delar i organisationen behöver utvecklas och förändras för att möta framtidens utmaningar.”

Våren 2022

Modul 3: SROI – Social Return on Investment

Innehåll: Visa uppnådd ekonomisk samhällsnytta – att förmedla organisationens nytta och värden till intressenter och beslutsfattare, baserat på er värdegrundsetik.
SROI – Social return on investment – är ett koncept som företaget Serus arbetar med.

Erik Jannesson håller i seminariet och är processledare. Serus arbetar med projektutvärdering, stöd till den sociala ekonomi samt effektmätning. I det sistnämnda fallet har företaget under de senaste tio åren utbildat, processlett och gett stöd till många organisationer i organisationer som vill förstå och kommunicera sitt totala värdeskapande.

 

Modul 4: Förändringsledning i idéburna organisationer

Innehåll: Arbetssätt som stödjer lärande och förbättring. Att leda en lärande organisation. Hur man skapar delaktighet och engagemang. Utmaningar och verktyg för återkoppling och förbättring.

  • Mikrosystem inom organisationen
  • Fungerande arbetssätt
  • Förståelse för variation
  • Hantera drivkrafter

Seminarieledare och mentor: Truls Neubeck, utvecklingsstrateg Rädda Barnen.

Förändringsledning i idéburna organisationer bygger på Truls Neubecks doktorsavhandling. Truls leder seminariet och står tillsammans med TRS för processledarskapet. Truls Neubeck har genomfört många tillämpningar i vård- och omsorgsorganisationer som är anslutna till Famna  - med goda resultat och uppskattning för den modell och de metoder som används.

Ni arbetar med arbetssätt och kommunikation som genom lärandeprocesser utvecklar kompetenser. Ni får också stöd för ledare i att facilitera motiverande möten.

Modul 5: Mer verksamhet med samma resurser – att göra planer för genomförande som konkretiserar värdegrunden

Innehåll: Värdeskapande etik och arbetsprocesser som omsätts för att skapa mer verksamhet med existerande resurser. Medarbetare kan tillämpa värdegrunder och hanterar resurser på rätt sätt genom en relevant plan som ger balans i ekonomin.

Modul 5 leds av Gunnar Westling, Framship, verksam inom SSE Executive Education (en del av Handelshögskolan i Stockholm) och har specialistkunskaper kring alla former av genomförande- och affärsplaner.

Även i modul 5 sker en första processledarträff, cirka en timme per organisation. Då träffar Gunnar Westling alla för en inledande kontakt för att se var varje organisation befinner sig i erfarenhet och metod kring att göra genomförande/affärsplaner - därefter anpassas seminariet efter deltagarnas behov. Efter seminariet sker individuella processledarträffar för att implementera kunskaperna från seminariet.

Processledarna följer upp och ger stöd i att göra planer för genomförande utifrån seminariets innehåll. Planer för genomförande synliggör hur verksamheten återinvesterar överskott.

Villkor för deltagande

  • Organisationen måste vara ansluten till Arbetsgivaralliansens bransch Vård och Omsorg.
  • Kompetensinsatserna finansieras av TRS, men ni står själva för omkostnader som resor och boende. Ni behöver avsätta tid för seminarium, mentorstillfällen och arbete i organisationen mellan dessa tillfällen.
  • Seminariedagarna planeras som fysiska möten, med hänsyn taget till de förhållningsregler som gäller idag, och om detta förändras genomförs mötena på annat lämpligt sätt. Det finns möjlighet att delta digitalt för den som så önskar.
  • Anmälan är bindande. Avbokning måste ske senast två veckor innan respektive seminariedatum. Om ni inte avbokar och uteblir fakturerar vi er kostnaden för ert deltagande, 11 000 kronor/person och modul.

För mer information

Kontakta Tommy Edlund, TRS