Leda i ovisshet och förändring

Vill du lära dig mer om vilka arbetssätt som stödjer lärande och utveckling och hur du kan leda det i din organisation? TRS bjuder in till en utbildningar där du kommer att utveckla fördjupade kunskaper om hur människor och mänskliga system reagerar på förändring. Insatserna riktar sig till nyckelpersoner i anslutna organisationer och möjliggörs med stöd av medel från Europeiska socialfonden. 

Se hela höstens utbud av insatser för nyckelpersoner i TRS-anslutna organisationer.

Tre personer skriver på whiteboard. Kvinna i fokus.

Lärlabbar för organisationsutveckling med Truls Neubeck

Lärlabbar – learning by doing (and trying)

Lärlabb är en metod för att som ledare jobba med organisationsutveckling genom att pröva och lära. Utifrån forskningsbaserad kunskap arbetar deltagarna utifrån egna erfarenheter och utmaningar med innehållet. Här får du som ledare pröva metoder och modeller för att tillämpa den nya kunskapen och åstadkomma organisatoriska resultat. Genom att göra detta i ett lärlabb finns på så sätt större möjligheter att både våga och att få misslyckas med det nya.

Lärlabbet är både ett verktyg i sig och en form för att ta del av den kunskap som presenteras om förändringsledning, innovation och lärande organisationer. Som deltagare får du därmed även med dig en enkel struktur som ni kan anpassa och använda kring andra frågor.
Efter deltagande i lärlabben finns även möjlighet att med ett mentorstöd fortsätta arbetet i den egna organisationen.

Truls Neubeck

Att leda utveckling och lärande bygger både på Truls egen forskning och hans praktiska erfarenhet. Truls har i över 10 år varit ledare, stöd och utvärderat samt forskat om en stor mängd förändrings- och innovationsprocesser i idéburen sektor. Projekt som handlat om allt från praktiknära kvalitetsprojekt till styrelsens ansvar och roll för innovation. Sammantaget finns en gedigen grund av lärdomar med både hinder och möjligheter för att leda utveckling och lärande.

 

Lärlabb: Att leda och styra innovation

I detta lärlabb tar vi del av forskning om hur ledare, ledningsgrupper och styrelser både kan lyckas och hindras att leda innovationsprocesser. I labbet prövar vi tillsammans hur denna kunskap kan användas i den egna organisationen.

Inför deltagandet är det bra om du förbereder dig på att kunna arbeta med följande frågor och uppgifter:

  • Hur ser balansen mellan kontroll, möjliggörande och strategiskt navigerande ut i din arbetsroll?
  • Vilka exempel på inre och/eller yttre förändringstryck ser du i din organisation?
  • Ge några exempel på invanda mönster, rädslor för att förlora anseende och inflytande, risken över att inte ha kontroll och andra goda skäl som kan bidra till tröghet och motstånd mot förändring i din organisation.

Anmälan

4 oktober kl. 09:30-12:00
Anmäl dig senast 29 september >>

Lärlabb: Förbättring, mätningar och resultat

I detta lärlabb tar vi del av och prövar tillsammans hur forskning om förbättringskunskap och att mäta för förbättring samt resultat kan tillämpas i ledningen av den egna organisationen.

Inför deltagandet är det bra om du förbereder dig på att kunna arbeta med följande frågor:

  • Hur kan ni beskriva kvalitet i er verksamhet?
  • På vilket sätt arbetar ni för att ta reda på om en förändring verkligen är en förbättring?
  • Vad kan du göra för att skapa mening och sammanhang kring de förbättringar ni behöver åstadkomma?

Anmälan

11 november kl. 14:00-16:30
Anmäl dig senast 7 november >>

Lärlabb utveckling och samverkan i lärande och komplexitet

I detta lärlabb tar vi del av och prövar tillsammans hur forskning om hinder och möjligheter i att utveckla lärande organisationer kan användas i den egna organisationen.

Inför deltagandet är det bra om du förbereder dig på att kunna arbeta med följande frågor:

  • Hur kan du och din organisation hitta och samverka med pionjärer och nytänkare kring era frågor?
  • Vilken typ av resultat brukar ni vilja se av ett utvecklingsprojekt?
  • Vad innebär ett misslyckande för dig och din organisation?

Anmälan

7 december kl. 13:00-15:30
Anmäl dig senast 4 december >>

Nyckelpersoner i anslutna organisationer är personer med strategisk eller operativ påverkan. Personer som ansvarar för planering och genomförande. Till exempel personer i en ledningsgrupp, operativ ledare, projektledare samt personer som leder möten.

Att leda och facilitera förändringsprocesser

Tor Wennerberg, legitimerad psykolog och organisationspsykolog, författare och föreläsare.

Under den här utbildningen kommer du att utveckla fördjupade kunskaper om hur människor och mänskliga system reagerar på förändring, och hur vi i ledarroll kan facilitera individers, gruppers och hela verksamheters hanterande av förändringsprocesser.

Du lär dig metoder och verktyg för att åstadkomma förflyttning för individer, grupper och organisationer. Hur kan vi tillsammans bli mer kreativa när vi gemensamt löser våra utmaningar?

Upplägg

Utbildningen erbjuds både fysiskt och på distans samt består av tre tillfällen. I utbildningen ingår också handledning i grupper om 4-6 deltagare – antingen gruppvis eller organisationsvis. Du anmäler dig antingen till en fysisk utbildning (centralt i Stockholm) eller till en distansutbildning. Handledningen ges av utbildningsledaren.

Fysiska träffar

Träff 1: 6/10, kl. 9-16
Träff 2: 27/10, kl. 9-16
Träff 3: 17/11, kl. 9-16

Anmälan fysisk utbildning i Stockholm

Anmäl dig senast 15 september >>

OBS! Du anmäler dig till alla tre tillfällen

Anmälningstrycket är väldigt högt för alla insatser inom ramen av TRS kompetensutvecklingsprojekt och i denna utbildning erbjuder vi ett begränsat antal platser.

Distansutbildning

Tillfälle 1 (digitalt): 7/10, kl. 8.30-12

Tillfälle 2 (digitalt): 28/10, kl. 8.30-12

Tillfälle 3 (digitalt): 18/11, kl. 8.30-12

Anmälan distansutbildning

Anmäl dig senast 15 september >>

OBS! Du anmäler dig till alla tre tillfällen

Öppet informationstillfälle

Den 9 september klockan 13.00 kommer utbildaren Tor Wennerberg tillsammans med TRS informera om utbildningen ”Att leda och facilitera förändringsprocesser".

Länk till Zoom-möte >>

Anmälningstrycket är väldigt högt för alla insatser inom ramen av TRS kompetensutvecklingsprojekt och i denna utbildning erbjuder vi ett begränsat antal platser.

Tor Wennerberg är legitimerad psykolog och organisationspsykolog, författare och föreläsare. Han har många års erfarenhet av att hjälpa organisationer i förändringsprocesser, såväl på högsta ledningsnivå som på medarbetarnivå, samt av att utbilda i mötesfacilitering och svåra samtal. Han är författare till böckerna Vi är våra relationer och Själv och tillsammans: Om anknytning och identitet i relationer, båda utgivna på Natur och Kultur, och har även varit verksam som skribent i dagspress, t ex Dagens Nyheter.

Programblad för utbildningen; att facilitera och leda förändringsprocesser.

_______________________________________________________________________________________

Förutsättningar för deltagande

Insatserna riktar sig till nyckelpersoner i anslutna organisationer och möjliggörs med stöd av medel från Europeiska socialfonden (ESF) med syfte att stärka kompetensens i anslutna organisationer och deras medarbetare. Insatserna finansieras av ESF och deltagarna bidrar med den egna arbetstiden.

Insatserna ska möta nya kompetenskrav i organisationer, branscher och yrkesgrupper. Målet är att åstadkomma en hållbar och långsiktig kompetensförflyttning inom områdena förändringsledning, digital transformation och den hållbara arbetsplatsen.

Observera!

Om du vill delta i den här insatsen som finansieras av ESF måste vi samla in vissa personuppgifter om dig. VI måste också rapportera uppgifter om vilka som deltagit i de olika aktiviteterna till SCB och ESF.