Framtidens hållbara arbetsplatser

Hur vill vi att våra arbetsplatser ska fungera i framtiden? Vad är det som skapar toleranta, öppna och hållbara arbetsplatser där verksamhet och medarbetare utvecklas? Hur kan du som har ansvar för verksamhetens utveckling leda en arbetsplats i den riktningen?

Nedan är några exempel på utbildningar och insatser inom temat socialt hållbara arbetsplatser som TRS erbjuder under hösten 2022 för nyckelpersoner* i TRS anslutna organisationer.

Se hela höstens utbud av insatser för nyckelpersoner.

Klicka på länken ovan bilden för att se och ladda ned PDF-version av alla våra insatser för nyckelpersoner under hösten.

Webbinarierna erbjuds endast vid ett tillfälle inom ramen för TRS pågående ESF-projekt och är en unik möjlighet för nyckelpersoner i TRS-anslutna organisationer. Passa på att nyttja den här möjligheten till inspiration och kunskap om framtidens sätt att leda och organisera.

Framtidens ledarskap för hållbar utveckling

Utbildningen fokuserar på hur framtidens ledarskap bör se ut för en hållbar utveckling.
Under utbildningen fördjupar vi oss i begreppet hållbarhet, både på samhällsnivå, verksamhetsnivå, men också på individnivå. Vad innebär det egentligen och hur kan vi tydliggöra begreppet på en nivå så att alla har möjlighet att känna sig delaktiga i ett hållbarhetsarbete som genererar värde för verksamheten.

Upplägg

Utbildningen består av fyra moduler, en fysisk och en digital. Varje modul är uppdelad på fyra olika tillfällen samt en timmes organisationsanpassad handledning. Max 20 deltagare per modul.

Anmälan

Digitalt: Framtidens ledarskap för hållbar utveckling Peter & Partner Utbildning AB
Datum: 15/11, 2/12, 9/12, 19/12 (max 20 deltagare)
Anmäl dig senast 6 november >>

Fysiskt: Framtidens ledarskap för hållbar utveckling Peter & Partner Utbildning AB
Datum: 7/10, 3/11, 15/11, 6/12 (max 20 deltagare)
Anmäl dig senast 29 september >>

Utbildningens mål

 • Att öka kunskap och förståelse för begreppet hållbarhet i relation till vår verksamhet, vårt uppdrag i samhället samt oss som enskilda individer i verksamheten.
 • Få verktyg och börja använda dem, som ger oss en start på hur vi kan jobba som en lärande organisation kring begreppet hållbarhet.

Utbildningskonsult Lotta Clementz
Lotta har mångårig erfarenhet av att utbilda människor inom olika områden, såsom Förändringsledning, Ledarskap, Innovation och Entreprenörskap. Lottas drivkraft är att få människor och organisationer att få ut det bästa av sig själva och få känna att det ni gör skapar värde och mening

Lotta Clementz.

Social hållbarhet, Peter och Partner Utbildning AB

Hållbarhet är ett begrepp vi använder oss av idag inom många vitt skilda områden, både medvetet och omedvetet. För ökat hållbarhetstänk krävs ett medvetet sätt att leda och styra sin verksamhet, ännu mer idag när vi lever under ständig förändring, vilket vi har blivit varse under Coronapandemin. Även synen på ledarskap och förändringsarbete har ändrats dramatiskt. Vi kan inte längre sätta tydliga målbilder över vart vi ska och hur vi ska ta oss dit, då omständigheter både i och runt vår verksamhet ständigt förändras och i en allt snabbare takt. Efter pandemin har detta blivit än mer påtagligt och framgång postpandemi kommer förutsätta andra sätt att agera.

Peter & Partner Utbildning är ett kompetensutvecklingsföretag som erbjuder både utbildning och konsulttjänster.  Det bildades sommaren 2009 av Peter Davidson och Peter Elm som äger och driver företaget. Båda har över 20 års erfarenhet av att utveckla medarbetare, ledare, projektledare och företag inom såväl privat näringsliv som ”politiskt” styrda organisationer. Genom åren har de utbildat och coachat flera tusen ledare och medarbetare inom Affärsutveckling-Ledarskap-Projekt.

Mer om Peter och Partner: https://www.popu.se/

_______________________________________________________________________________________

Rasism, minoritetsstress och inkluderande språk, Inclusion Academy

Att ha ett gemensamt språk är en av förutsättningarna för att kunna bedriva utveckling och jämlikhetsarbete. Vi måste ha ett språk för det vi vill förändra och då är det hjälpsamt att ha ett språk och kunna använda begrepp kopplat till rasism, vithetsnormer, etnicitet och intersektionalitet. Minoritetsstress är den stress som kan drabba personer ur olika sociala grupper som i högre grad än befolkningen i övrigt riskerar att utsättas för diskriminering och hat och hot. Till exempel hbtqi-personer, personer med funktionsnedsättningar eller personer som utsätts för rasism. Det är hjälpsamt, särskilt för ledare och chefer att förstå mer om minoritetsstress kopplat till rasism för att mer framgångsrikt kunna hantera konflikter, svåra samtal och kunna skapa god arbetsmiljö, kreativ verksamhetsutveckling och lärande arbetsplatser när människor får tillgång till sin fulla potential.

Lärandemål

 • Ökad kunskap om begrepp och teorier om rasism.
 • Ökad kunskap om kränkande särbehandling och rasism kopplat till diskrimineringslagen och arbetsmiljölagen.
 • Stärkt förmåga att främja jämlik organisationskultur.
 • Stärkt förmåga till antirasistiskt ledarskap.
 • Ökad kunskap om minoritetsstress och hur det förebyggs inom organisationer.

Upplägg och datum

Utbildningen består av två digitala halvdagsworkshoppar, totalt sju timmar samt två 10-minutersfilmer som förberedelse innan workshop 1.
Datum: eftermiddag 20 och 27 oktober 2022.

Steg 1 Film
Två kunskapshöjande filmer på 10 minuter vardera som du ser innan du deltar i workshopparna. Filmerna skickas ut med kallelsen efter anmälan.

Steg 2 Digital workshop via Zoom fördelat på två halvdagar
Workshop 1: 20 oktober klockan 13.00 – 16.30 inklusive paus
Workshop 2: 27 oktober klockan 13.00 – 16.30 inklusive paus

Anmälan

Digital workshop fördelat på två dagar
Datum: 20/10 och 27/10 (max 60 deltagare)
Anmäl dig senast 13 oktober >>

Strategisk antirasistisk rådgivning och handledning

Som deltagare på kursen har du möjlighet att ta hjälp av konsulterna på Inclusion Academy för antirasistisk handledning kopplat till ledarskap och verksamhetsutveckling. Bokas direkt via konsulterna.

Konsulter
Anna Adeniji och Frida Sandegård från Inclusion Academy. Anna Adeniji är tidigare forskare och numera utbildare och handledare inom frågor om rasism. Frida Sandegård är pedagog, genusvetare och handledare inom psykosocialt arbete inom krishantering, rasism och grupputveckling.

Frida Sandegård (t.v.) och Anna Adeniji från Inclusion Academy.

Tillsammans har Anna och Frida senaste 3 åren utbildat och handlett både scenkonstinstitutioner, myndigheter och nationella medlemsorganisationer inom civilsamhället i frågor som rör rasism, vithetsnormer och kränkande särbehandling kopplat till ledarskap och verksamhetsutveckling.

Inclusion Academy är en kompetensleverantör inom jämlikhets- och inkluderingsfrågor. Hos dem finns experter och inspiratörer som delar med sig av kunskap, verktyg och erfarenheter för att förebygga och motverka diskriminering på arbetsplatser och i vardagen. Och för att främja inkluderande arbetsmiljö och modiga förändringsresor.
Mer om Inclusion Academy: https://www.inclusionacademy.se/

_______________________________________________________________________________________

Funktionsnedsättning – ett annat sätt att funka, Inclusion Academy

En heldagsutbildning med teori och upplevelsebaserat lärande om funktionsnedsättning och tillgänglighet.

Teorin ger grunder och inspiration om synliga och osynliga funktionsnedsättningar, ordens betydelse och vilka begrepp som bör användas i olika sammanhang. Vad är funktionalitetsnormen och funkofobi, hur ser lagstiftningen ut och vad menas med tillgänglighet. Deltagarna ges möjlighet att prova på perspektiven autism, syn, hörsel och rörelsenedsättning under ledsagning av konsulter med egna erfarenheter av funktionsnedsättningar. Det praktiska upplevelsebaserade arbetet görs i mindre grupper.

Lärandemål

 • Ökad kunskap om begrepp kopplat till funktion, normer och inkludering.
 • Ökad kunskap om lagstiftning och tillämpning kopplat till tillgänglighet.
 • Ökad insikt om levda erfarenheter av att ha en funktionsnedsättning inom NPF-spekrat, syn, hörsel och rörelse.

Upplägg, plats och datum

Centralt och tillgängligt i Stockholm, 29 november, kl. 09.00-16:00.
Dagen inleds med en föreläsning om teoretiska grunder om synliga och osynliga funktionsnedsättningar, kort om lagstiftning och tillgänglighet samt centrala begrepp och vilka som bör användas i olika sammanhang. Därefter ges deltagarna i mindre grupper möjlighet att prova på perspektiven autism, syn, hörsel och rörelsenedsättning under ledsagning av konsulter med egna erfarenheter av funktionsnedsättningar.

Anmälan

Datum: 29 november, kl. 09.00-16:00.
Anmäl dig senast 21 november >>

Strategisk rådgivning och handledning
Som deltagare på kursen har du möjlighet att ta hjälp av konsulterna på Inclusion Academy för antirasistisk handledning kopplat till ledarskap och verksamhetsutveckling. Bokas direkt via konsulterna.

Konsulter

Anna Bergholtz med ledarhund.

Anna Bergholtz. Entreprenör och journalist med lång erfarenhet av mångfald och inkluderingsfrågor. Grundare till Unique Power. Projektleder dagen och föreläser.

 Lars-Göran Wadén. Femton års erfarenhet av att arbeta med tillgänglighet- och bemötandefrågor, och rullstolsanvändare. Föreläsare och håller i inlevelseövningar för rullstol.

Annika Wistrand Elfving. Entreprenör, föreläsare och blind med expertis inom bemötande och tillgänglighet för personer med synnedsättning. Föreläsare och håller i inlevelseövningar för synnedsättning.

Tania gazi. Entreprenör, utbildare och social färdighetstränare för personer med autism. Vinnare av “Årets unga ledare Dalarna 2021”. Föreläsare och håller i inlevelseövningar för autism.

Johan Hammarström. Entreprenör som arbetar inom hörselområdet sedan 2007. Har en medfödd grav hörselnedsättning på båda öronen. Föreläsare och håller i inlevelseövningar för hörselnedsättning.

Anna Gluchowski. Leg. Audionom som  arbetar med hörseltillgänglighet. Håller i inlevelseövningar för hörselnedsättning.

Konsulterna har tidigare genomfört denna dag bland annat för en region som önskat öka sin kunskap om tillgänglighet.

Inclusion Academy är en kompetensleverantör inom jämlikhets- och inkluderingsfrågor. Hos dem finns experter och inspiratörer som delar med sig av kunskap, verktyg och erfarenheter för att förebygga och motverka diskriminering på arbetsplatser och i vardagen. Och för att främja inkluderande arbetsmiljö och modiga förändringsresor.

Mer om Inclusion Academy: https://www.inclusionacademy.se/

_______________________________________________________________________________________

Funktionell mångfald, Qaisar Mahmood Ramböll

Digital föreläsning 20 september, kl. 09-10.

Hur ser vi på mångfald och varför säger vi att det är nödvändigt? Vad säger den moderna neuroforskningen om hur vi förhåller oss till olikheter? Hur kan vi trots svårigheter möjliggöra arbetsgrupper och organisationer präglade av mångfald kan fungera effektivt?

Anmälan

Anmäl dig senast 13 september >>

Digital workshop

4 oktober klockan 09.00 – 12.00 eller fysisk workshop 5 oktober klockan 13.00 – 16.00 på plats i Stockholm.

(Samma innehåll båda tillfällena)

 • Identifiera vad som kännetecknar funktionell mångfald i er organisation
 • Vilka strukturer stoppar/försvårar att uppnå och bibehålla den funktionella mångfald som organisationen behöver?
 • Hur säkerställer vi en inkluderande kultur som inte försvårar uttryck av mångfald av perspektiv och livserfarenheter

Anmälan

Anmälan till 4 oktober (anmäl dig senast 27/9) >>
Anmälan till fysisk workshop 5 oktober (anmäl dig senast 28/9) >>

Rådgivning och handledning
Efter deltagandet i workshoppen finns det möjlighet att ta hjälp av Qaisar för handledning av hur just du kan jobba vidare i din organisation med funktionell mångfald.

Qaisar Mahmood

Qaisar Mahmood är socionom, managementkonsult, författare och skribent. Han har skrivit, debatterat och samtalat om frågor som rör identitet, bildningsfrågor, svenskhet, delaktighet, kulturarv, ledarskap och nu under senaste året om varför mångfalden är besvärlig men absolut nödvändig.

Mer om Qaisar: https://www.mahmood.se/

_______________________________________________________________________________________

* Målgruppen nyckelpersoner:

 • Personer med strategisk eller operativ påverkan.
 • Personer som ansvarar för planering & genomförande.
 • Exempelvis - personer i en ledningsgrupp, operativa ledare, avdelningschefer, projektledare
  samt personer som leder möten.

ESF-information

TRS har beviljats medel av Europeiska Socialfonden (ESF) för att stärka kompetensen inom anslutna organisationer och deras medarbetare. Insatserna ska möta nya kompetenskrav i organisationer, branscher och yrkesgrupper. Områden såsom digitalisering, teknikomvandling och hållbarhet är prioriterade.

Läs mer om projektet.