Demokratisk rättvisa är inte delaktighet!

Hur skapas engagemang som stärker en verksamhet? En av de viktiga komponenterna för engagemang är verklig delaktighet.

Vad är då delaktighet? Vår erfarenhet är att verklig delaktighet för medarbetare är lika med att kunna påverka beslut utifrån den egna kompetensen. Hur skiljer det sig från din erfarenhet?

Det är vanligt att tänka delaktighet ur den tradition som vi har av politisk demokrati. Vi ser till att det finns en rättvis fördelning av representanter för olika grupper eller enheter. Om information är tillgänglig för alla i något bibliotek, i en mapp på servern/molnet så kallas detta oftast för att det finns möjlighet att vara delaktig. Men en rättvis fördelning eller en likvärdig tillgång på information är endast en liten del av delaktighet. För engagemang krävs att få vara delaktig utifrån sin kompetens!

Alla organisationer behöver utveckla sin kunskapsbas för att bibehålla eller utveckla den kompetens som driver verksamheten. Det spelar ingen roll om det är varor, tjänster eller upplevelser som produceras. Alla behöver utveckla sin kunskapsbas.

För att bra och välgrundade beslut ska kunna fattas behöver medarbetarna ha möjlighet att vara delaktiga i beslutsprocessen och kunna påverka utifrån den kompetens var och en har. Möjligheten att få vara med och identifiera, utveckla och använda kompetenser är en större motor för delaktighet än enbart demokratisk rättvisa. Delaktiga beslutsprocesser samlar allas kompetens. När det finns delaktighet i beslutsprocesserna medför det att de blir mer komplexa och kräver en enighet om vad kunskapsbasen består av i varje organisation.

Varje organisation behöver en medveten plan för att lära sig delaktighet i beslutsprocessen baserat på medarbetares erfarenhet, kunskaper, färdigheter och intresse. Resultat måste ses långsiktigt då det blir fler medarbetare som ökar sitt engagemang i hur verksamheten utvecklas.

Varje organisation behöver skapa sin struktur och sina processer för att alla ska kunna vara med, i allt från att identifiera vad som är kunskaper till att utveckla eller förädla det som finns och att få möjlighet att tillämpa nya insikter i den egna yrkesrollen.
För att det ska fungera måste organisationen ha en ledarskapskultur som stödjer detta.

Några frågor att ställa sig om man vill ha delaktiga beslutsprocesser:

  • Ger vi i möten lika mycket tid och plats för alla att framföra sina tankar?
  • Får fakta, erfarenhet och färdigheter lika mycket utrymme?
  • Har vi en kultur som tillåter att alla framför sina perspektiv?
  • Finns roller eller kulturella regler som gör att man uttrycker det förväntade beteendet istället för att utvärdera vad som är kunskapsbas?


Vid tangentbordet:
Tommy Edlund
Rådgivare Verksamhets- och kompetensutveckling