Så här går det till

TRS har utvecklat en process för att ta fram gemensamma mål, för att kunna planera och utveckla verksamheten på ett systematiskt sätt. Resultatet blir en verksamhetsplan med mål och en kompetensplan med utvecklingsaktiviteter som är kopplade till målen.

Texten handlar om

Med tydliga mål, planering och rätt kompetens ökar organisationen sin förmåga att arbeta långsiktigt. Därmed blir medarbetarens anställning tryggare. Det är därför TRS ger stöd till förebyggande arbete i organisationer. Arbetet sker i projektform, och resulterar i en process där verksamhetsplanering, kompetensutveckling och uppföljning sedan kan ske kontinuerligt.

I egen regi eller med stöd av TRS?

Ni väljer hur ni vill genomföra ert projekt. Vi på TRS kan vara processledare, eller bidra med rådgivarstöd om ni vill genomföra projektet på egen hand. Innan ett projekt startas genomför TRS rådgivare alltid en förstudie. Villkoren för att få ekonomiskt bidrag till kompetensutveckling kan du läsa om under länken här nedan.

Villkor för stöd

Ansök om rådgivarstöd

Förstudien

Innan ni kan starta ett projekt intervjuar TRS rådgivare olika personer i organisationen. Intervjuerna är till för att ta reda på era förutsättningar, hur ni ska lägga upp projektet och vilket innehåll som är lämpligt för att möta organisationens behov. Förstudien avslutas med att organisationen och TRS gemensamt fattar beslut om att genomföra ett projekt.

Processen

Processen innehåller återkommande steg som organisationen fortsätter att arbeta med kontinuerligt när projektet är avslutat. I projektet jobbar vi utifrån planeringsprocessen så att organisationen lär sig en metodik för att sätta mål, ta fram verksamhets- och kompetensplan samt arbeta med kontinuerlig uppföljning.

Projekt

När ni har fattat ett gemensamt beslut om att genomföra ett projekt tillsätter vi en projektgrupp med projektledare och projektdeltagare från organisationen. Projektarbetet syftar till att ni själva ska driva utvecklingsfrågorna internt under själva processen. TRS rådgivare är med och leder projektet tillsammans med organisationens projektledare. Projektet ska resultera i att organisationen levererar en verksamhetsplan med mål och aktiviteter samt en kompetensplan med utvecklingsaktiviteter som är kopplade till målen.

Projektgrupp och projektledare

Projektgruppens uppgift är att förbereda, bearbeta och sammanställa resultaten från arbetsmötena och förankra arbetet internt. Projektledaren bokar in och kallar till projektmöten, är mötesordförande och har en nära kontakt med TRS-rådgivaren kring projektets planering. Projektgruppen planerar också vilka arbetsmöten organisationen ska genomföra.

Kreativa arbetsmöten

När projektet startar genomförs ett antal arbetsmöten där ni beskriver och analyserar verksamheten. De frågor som diskuteras är frågor varje verksamhet behöver fundera över för att komma fram till vad organisationen ska ägna sig åt och vilka kompetenser som behövs för att lyckas. Till ert stöd finns material för de olika arbetsmötena, lathundar och checklistor. TRS-rådgivare leder arbetsmötena.

En viktig förutsättning för en bra verksamhetsplanering är att alla medarbetare är delaktiga. Vi arbetar i tvärgrupper där vi använder en dialogmetod i tre steg: egen reflektion, lyssna till andra och sedan sammanfatta gruppens gemensamma syn i en fråga. Syftet är att mötas över hierarkiska och yrkesmässiga gränser vilket ökar förståelsen för verksamheten och bidrar till att alla får vara delaktiga. Arbetssättet underlättar även för den som inte är van vid att uttrycka sig i grupp att delta och bidra till processen.

Reflektera och planera

Reflektion och samtal ska bidra till att ni får en gemensam förståelse för verksamhetsfrågorna. Ni inleder med arbetsmöten kring framtid, historia, nutid, styrkor och svagheter och ledstjärnor. Ni gör också en omvärldsanalys. Nästa steg är att utifrån innehållet i era arbetsmöten prioriera vilka era allra viktigaste utvecklingsområden är. Efter det börjar arbetet med att ta fram mål och aktiviteter för verksamhet och kompetensutveckling, det som sedan blir er verksamhets- och kompetensplan.

Resultatet: verksamhetsplan och kompetensplan

Det ni kommer fram till vid arbetsmötena dokumenteras och sammanfattas. När projektet är genomfört har organisationen en väl genomarbetad och förankrad verksamhets- och kompetensplan samt verktyg för att kunna uppdatera planerna varje år. I alla steg kan du få stöd av Trygghetsrådet TRS. Vårt mål är att ni ska få så bra redskap att ni kan fortsätta arbetet på egen hand efter ett genomfört projekt.

Seminarier

I anslutning till alla delar i processen finns seminarier där ledningsgruppen eller projektgruppen kan delta för att bygga på sin kunskap om verksamhets- och kompetensplanering.

Verksamhets- och kompetensutveckling

Du får veta mer om hur din organisation kan arbeta med verksamhets- och kompetensutveckling och vilka verktyg vi brukar använda. Ett seminarium som är bra att gå innan ni beslutar att starta ett projekt.

Mål och aktiviteter

Seminariet syftar till att ge verktyg, kunskap, stöd och material för att kunna sätta och  bryta ner mål. Riktar sig till de som har ansvar för att sätta mål, framför allt ledningsgruppen.

Kontinuerlig planering och uppföljning

Seminariet ger dig möjlighet att lägga upp en plan för hur din organisation ska arbeta med kontinuerlig uppföljning och planering av mål, aktiviteter och insatser för kompetensutveckling. Genomförs efter avslutat projekt.

Utvecklingssamtal

Seminariet ger kommunikativa och praktiska verktyg för att genomföra ett utvecklingssamtal.

Villkor för stöd

Genomför ett projekt

Fortsätt på egen hand