Tryggare omställning – ökad rörlighet

Går det att skapa en modell för hur man ska stödja människor som inte trivs med sitt arbete - eller på sin arbetsplats?

Texten handlar om

Kan man med förebyggande åtgärder, som personlig livs- och karriärplanering med professionella coacher, öka rörligheten på arbetsmarknaden och minska antalet långtidssjukskrivna människor? Trygghetsrådet TRS har goda erfarenheter av förebyggande arbete och det här projektet genomfördes i samarbete med forskare från Stockholms universitet.

Dubbel inlåsning

Projektet genomfördes med stöd från Vinnova och omfattade försök med livs- och karriärplanering för anställda som känner sig inlåsta på sin arbetsplats. Professor Gunnar Aronsson lanserade begreppet dubbel inlåsning - man trivs inte på sin arbetsplats och inte heller med sitt jobb. Men vågar trots detta inte ta steget och byta vare sig yrke eller arbetsplats. Här var frågan: Vad kan samhället och parterna på arbetsmarknaden göra för dem som faktiskt vill röra på sig?

Livs- och karriärplanering

Projektet pågick under ett års tid. På ett antal arbetsplatser identifierades människor som kände sig inlåsta. Dessa fick samtala med en coach och reflektera över sin situation - både på jobbet och privat. De fick också fundera över vilka förändringar de skulle vilja genomföra.

Samtalen resulterade i två handlingsplaner. En privat, och en som rörde frågor om jobbet, till exempel den egna kompetensen, utvecklingsbehov och karriärmöjligheter. Denna handlingsplan låg sedan till grund för medarbetarsamtalen, där chef och medarbetare tillsammans diskuterade hur planerna skulle kunna förverkligas.

Resultatet i en forskarrapport

Gunnar Aronsson och arbetslivsforskaren Fredrik Movitz vid Stockholms universitet följde hela processen och har sammanställt ett omfattande enkätmaterial i en rapport. Rapporten visar bland annat att de som deltog i projektet i större omfattning än andra anställda försökt förändra sin situation. De allra flesta har upplevt samtalen positivt, och många har kritiskt reflekterat över sin situation och vill ha en förändring.

Läs mer om resultaten i artikeln "Ökad rörlighet för tryggare omställning" (pdf)

Läs forskarrapporten (pdf)

Mer information om projektet:
kontakta Helene Bergstedt.