KulturKraft - kompetensutveckling i kultursektorn

KulturKraft-projekten var regionala kompetensutvecklingsprojekt inom kulturbranschen som bedrevs med medel från Europeiska socialfonden.

Texten handlar om

KulturKraft Stockholm startade den 1 mars 2012 som det fjärde KulturKraft-projektet efter KulturKraft Syd, KulturKraft Väst och KulturKraft Nord. Projekten finansierades av Europeiska socialfonden (ESF) och hade Trygghetsrådet TRS som huvudman. Det övergripande syftet med Kulturkraft-projekten var att undersöka förutsättningarna för en mer varaktig plattform för kompetensutveckling och samverkan inom kultursektorn i respektive region.

KulturKraft Syd

KulturKraft Syd var en plattform för kompetensutveckling och samverkan inom kultursektorn i Skåne och Blekinge. Projektet erbjöd personer som arbetar inom scenkonst, musik och film/tv olika former av kompetenshöjande aktiviteter. Bakom KulturKraft Syd stod ett enat kulturliv i regionen med såväl institutioner, fria grupper, företag, organisationer och enskilda frilansare. Under projektets första fas, som pågick mellan 1 mars 2010 och 29 februari 2012, genomfördes drygt 250 aktiviteter (workshops, seminarier, föreläsningar, kurser med mera) som tillsammans samlade cirka 3500 deltagare.

KulturKraft Väst

KulturKraft Väst bedrevs med stöd från ESF under två år, från 15 mars 2010 till 15 mars 2012. Liksom KulturKraft Syd var det ett projekt som erbjöd professionellt yrkesverksamma personer som arbetar inom scen, ton, film och tv olika former av kompetenshöjande aktiviteter. Även här har ett stort antal olika kurser, föreläsningar, workshops, seminarier och andra aktiviteter genomförts.

KulturKraft Nord

Under 2011 genomfördes en förprojektering finansierad av ESF inför projektet KulturKraft Nord med TRS som huvudman. Det övergripande syftet med projektet var att underlätta för män och kvinnor i scenkonstens samtliga yrkeskategorier, både konstnärliga, tekniska och administrativa, att utvecklas. Projektet skulle också medverka till att stimulera den regionala tillväxten och utvecklingen i såväl övre som mellersta Norrland. Förprojekteringen ledde fram till en ansökan till Europeiska socialfonden om att genomföra projektet. Tyvärr blev ansökan inte beviljad.

KulturKraft Stockholm

Med erfarenheter från KulturKraft Syd och KulturKraft Väst kunde hela branschen i Stockholm samlas och ställa sig bakom en ansökan till Europeiska socialfonden om ett liknande projekt i Stockholm.

Ansökan beviljades i december 2011 och den 1 mars 2012 kunde KulturKraft Stockholm starta med en mobiliseringsfas. Under mobiliseringsfasen genomfördes en kartläggning och analys av branschens kompetensutvecklingsbehov. Denna kartläggning låg sedan som grund för de olika aktiviteter som  genomfördes under projektet som pågick till och med den 30 juni 2014.

Aktiviteter för alla

Den övergripande frågeställningen som ligger bakom projekten är vad som händer med den nödvändiga kontinuerliga kompetensutvecklingen i en bransch som består av slimmade och specialiserade organisationer och institutioner, projektorienterad verksamhet samt en hög andel frilansare och annan personal på tillfälliga kontrakt och uppdrag. Hur kan branschen ta ett gemensamt ansvar för dessa frågor?

KulturKraft-projekten vände sig därför till alla professionellt yrkesverksamma i branschen oavsett om man var anställd på institution, företag, organisation, fri grupp eller verkade som frilansare med eller utan egen firma. Tanken var även att det skulle finnas aktiviteter för alla yrkeskategorier, såväl för de konstnärliga utövarna som för personer med tekniska och administrativa yrken.

Huvudman för KulturKraft-projekten var Trygghetsrådet TRS och det ursprungliga initiativet kom från Teaterförbundet och Svensk Scenkonst. Projekten finansierades av Europeiska socialfonden (ESF) som totalt bidrog med cirka 78 miljoner kronor. Den långsiktiga målsättningen var att bygga upp en plattform för kompetensutveckling inom kultursektorn i regionerna, som ska kunna leva vidare även efter de år som finansieras av ESF.