Utveckling för tryggare arbetsliv

Till skillnad från andra trygghetsråd arbetar TRS förebyggande med verksamhets- och kompetensutveckling, både i organisationer och i projekt som sträcker sig över en hel bransch eller yrkesgrupp. Syftet med detta arbete är att skapa livskraftiga verksamheter och därmed öka tryggheten i arbetslivet.

Texten handlar om

TRS arbete med utveckling - för bransch eller yrkesgrupp

Många branscher eller yrkesgrupper står inför stora förändringar eller nya krav från omvärlden. För enskilda organisationer kan det vara svårt att överblicka och tillräckligt snabbt anpassa sig till ändrade förutsättningar.

De projekt som hittills genomförts har bland annat lett till breddad och fördjupad kompetens, nya nätverk har skapats och därmed nya möjligheter till erfarenhetsutbyte. Trygghetsrådet TRS kan vara finansiär eller projektägare, eller båda delarna. En del projekt har också genomförts i samverkan med andra, till exempel Vinnova och IFL/Handelshögskolan.

Några exempel på utvecklingsprojekt

Ledarskapsprogram för ideella och idéburna organisationer

På uppdrag av TRS har IDEELL ARENA utvecklat ett ledarskapsprogram, specialdesignat för ideella och idéburna organisationer. Utvecklingsprogrammet drivs nu vidare i IDEELL ARENAs regi.

Läs mer om Fokusprogrammet på IDEELL ARENAs webb

KROM - studie med förslag på nationell struktur för kompetensutveckling

Inom kulturområdet är tidsbegränsade anställningar den vanligaste anställningsformen och kulturarbetsmarknadens parter har därför länge diskuterat frågan om att skapa en struktur för kompetensutveckling som omfattar både tillsvidareanställda och frilansare. KROM är namnet på en nyligen avslutad studie som har undersökt hur en sådan struktur skulle kunna se ut inom scenkonst-, musik- och filmbranschen. KROM står för "Kompetensutveckling, Rörlighet, OMställning".

Läs mer om KROM här

KROM-studien har genomförts av Trygghetsrådet TRS med stöd av Europeiska Socialfonden och på uppdrag av Svensk Scenkonst, Teaterförbundet/för scen och film samt Federationen svenska musiker.  Den finns att ladda ner som pdf här!

Ledarutveckling i elitfotbollen

En klubbdirektör i Allsvenskan måste agera på tre arenor samtidigt: den ideella, den kommersiella och den politiska. Samtidigt är det en utsatt och ensam roll. TRS har tillsammans med IFL Handelshögskolan genomfört ett utvecklingsprogram elitfotbollens klubbdirektörer.

Läs om fotbollens utvecklingsprogram här

Ledarutveckling i elithockeyn

TRS har tillsammans med IFL Handelshögskolan genomfört ett utvecklingsprogram för klubbdirektörerna i SHL och HockeyAllsvenskan. När de sportsliga målen överskuggar de mer långsiktiga verksamhetsmålen blir siktet kort och det bidrar till instabilitet i verksamheterna. En specifik utmaning för klubbarna är till exempel att föreningarna verkar på olika arenor samtidigt: kommersiella, ideella och politiska.

Läs om hockeyns utvecklingsprogram här

Trossamfund och ekumeniska organisationer

Trygghetsrådet TRS genomförde i samarbete med Teologiska högskolan Stockholm (THS) och IFL/Handelshögskolan i Stockholm ett exklusivt utvecklingsprogram. Med strategisk kompetensutveckling för anställda i ledningsfunktion i Arbetsgivaralliansens bransch Trossamfund och Ekumeniska Organisationer skulle omvärldens krav på strukturella förändringar bättre kunna mötas.

Läs mer om utvecklingsprogrammet

KulturKraft


KulturKraft-projekten finansierades med stöd från ESF-rådet (Europeiska Socialfonden). Professionellt yrkesverksamma personer inom teater, dans, musik, film- och TV erbjöds olika former av kompetenshöjande aktiviteter. KulturKraft-projekten var tvååriga projekt som genomfördes i södra och västra Sverige samt i Stockholmsområdet.

Läs mer om KulturKraft

Några fler exempel

  • ÅSA-projektet - om föreningspooler för idrotten
  • Tryggare omställning - ökad rörlighet. Försök med livs-och karriärplanering för anställda som känner sig inlåsta på sin arbetsplats.
  • Livskraftig folkbildning. För Arbetsgivaralliansens bransch Utbildning och Folkbildning genomfördes detta projekt i samarbete med IFL/Handelshögskolan.
  • Teateralliansen. Kompetensutvecklande åtgärder för tillsvidareanställda skådespelare för att förebygga uppsägningar.

Det finns även fler exempel på utvecklingsprojekt. Kontakta oss gärna för mer information.

Vill du veta mer om den här verksamheten eller något av projekten? Kontakta oss gärna!