Projekt för utveckling

Just nu utvecklar vi vårt förebyggande stöd till organisationer. Det gör att vi inte erbjuder start av nya projekt för kompetensutveckling under våren. Vill ni genomföra ett projekt på egen hand? Använd gärna vår guide!

Ni är också välkomna att delta i våra webbinarier.

Tre personer skriver på whiteboard. Kvinna i fokus.

Syftet med ett projekt är att skapa stabila, livskraftiga verksamheter där medarbetarna är rustade för organisationens framtid med rätt och aktuell kompetens.

Så här går det till

Förstudie

Innan ni kan starta ett projekt intervjuar TRS rådgivare olika personer i organisationen. Intervjuerna är till för att ta reda på era förutsättningar, hur ni ska lägga upp projektet och vilket innehåll som är lämpligt för att möta organisationens behov. Förstudien avslutas med att organisationen och TRS gemensamt fattar beslut om att genomföra ett projekt.

Processen

Processen innehåller återkommande steg som organisationen fortsätter att arbeta med kontinuerligt när projektet är avslutat. Vi jobbar utifrån planeringsprocessen så att organisationen lär sig en metodik för att sätta mål, ta fram verksamhets- och kompetensplan samt arbeta med kontinuerlig uppföljning.

Projekt

När ni har fattat ett gemensamt beslut om att genomföra ett projekt tillsätter vi en projektgrupp med projektledare och projektdeltagare från organisationen. Syftet är att ni själva internt är de som driver utvecklingsfrågorna under processen. TRS rådgivare är med och leder projektet tillsammans med organisationens projektledare. Projektet ska resultera i att organisationen levererar en verksamhetsplan med mål och aktiviteter samt en kompetensplan med utvecklingsaktiviteter som är kopplade till målen.

Projektgrupp och projektledare

Projektgruppens uppgift är att förbereda, bearbeta och sammanställa resultaten från arbetsmötena och förankra arbetet internt. Projektledaren bokar in och kallar till projektmöten, är mötesordförande och har en nära kontakt med TRS-rådgivaren kring projektets planering. Projektgruppen planerar också vilka arbetsmöten organisationen ska genomföra.

Kreativa arbetsmöten

När projektet startar genomförs ett antal arbetsmöten där ni beskriver och analyserar verksamheten. De frågor som diskuteras är frågor varje verksamhet behöver fundera över för att komma fram till vad organisationen ska ägna sig åt och vilka kompetenser som behövs för att lyckas. Till ert stöd finns material, lathundar och checklistor. 

En viktig förutsättning för en bra verksamhetsplanering är att alla medarbetare är delaktiga. Vi arbetar i tvärgrupper och använder en dialogmetod i tre steg: egen reflektion, lyssna till andra och sedan sammanfatta gruppens gemensamma syn i en fråga. Syftet är att mötas över hierarkiska och yrkesmässiga gränser vilket ökar förståelsen för verksamheten och bidrar till att alla får vara delaktiga. Arbetssättet underlättar även för den som inte är van vid att uttrycka sig i grupp att delta och bidra till processen.

Reflektera och planera

Reflektion och samtal ska bidra till att ni får en gemensam förståelse för verksamhetsfrågorna. Ni inleder med arbetsmöten kring framtid, historia, nutid, styrkor och svagheter och ledstjärnor. Ni gör också en omvärldsanalys. Nästa steg är att utifrån innehållet i era arbetsmöten prioritera vilka era allra viktigaste utvecklingsområden är. Efter det börjar arbetet med att ta fram mål och aktiviteter för verksamhet och kompetensutveckling, det som sedan blir er verksamhets- och kompetensplan.

Resultatet: verksamhetsplan och kompetensplan

Det ni kommer fram till vid arbetsmötena dokumenteras och sammanfattas. När projektet är genomfört har organisationen en väl genomarbetad och förankrad verksamhets- och kompetensplan samt verktyg för att kunna uppdatera planerna varje år. I alla steg kan du få stöd av TRS. Vårt mål är att ni ska få så bra redskap att ni kan fortsätta arbetet på egen hand efter ett genomfört projekt.

Vill du veta mer?

  • Kontakta någon av våra rådgivare för mer information.
  • TRS arrangerar seminarier om verksamhets- och kompetensutveckling. Där får du en tydlig bild av arbetssättet och får veta hur ett projekt kan genomföras.
  • Läs intervjuerna med tidigare projektdeltagare.