Om kompetensutveckling

Rätt kompetens i förhållande till verksamhetens mål gör organisationen mer livskraftig. Vilka kompetensområden är viktigast för er? Vilken kompetens behöver ni utveckla? I ett projekt för verksamhets- och kompetensutveckling tar ni fram en plan för kompetensutvecklingen, kopplad till organisationens mål.

Sittande man i grupp av kollegor.

Kompetens kan utvecklas på många olika sätt. Seminarier, kurser och utbildningar, till exempel. Andra sätt att utveckla kompetens är erfarenhetsutbyten, studiebesök, mentorskap, handledning eller litteraturstudier.

Kompetensutveckling när den är som bäst

Att få bidra till hela verksamhetens utveckling stärker motivationen och engagemanget. Vi brukar prata om olika kompetensområden som behövs:

1. Verksamhetskompetens

Den kompetens som behövs för att förstå helheten. Kopplingen mellan det som medarbetaren gör i sin egen yrkesroll och hur det bidrar till verksamhetens huvuduppgift, till exempel ekonomiskt resultat, arbetsmiljö, service och bemötande.

2. Yrkesspecifik kompetens

Den kompetens medarbetaren behöver för att kunna utöva sitt yrke som till exempel skådespelare, lärare, etc.

Andra kompetenser som är viktiga för verksamhetens och individens utveckling är att kunna samarbeta, lyssna, reflektera, sätta sig in i andras situation, analysera och lösa problem.

Planera för kompetens

Ett lärande på arbetsplatsen blir framgångsrikt när det du lär dig sker i nära anslutning till din egen vardag. Effektiv kompetensutveckling handlar om planering. Rätt aktivitet ska genomföras vid rätt tillfälle för att individen ska få nytta av de nya kunskaperna. I planeringen bör du alltså fundera över hur den nya kunskapen ska omsättas och underhållas.

Frågor ni kan ställa er är:

 • Inom vilket område behöver vi kompetensutveckling?
 • Hur ska kompetensutvecklingen gå till?
 • När ska den ske?
 • Vem/vilka är det som ska utvecklas?
 • Vilket är bästa sättet att lära inom just det här området?

TRS använder en definition av kompetens som innebär: "Förmågan och viljan att utföra en uppgift". Begreppet omfattar många delar: teoretisk kunskap, erfarenhet, färdighet, vilja och motivation.

En kompetensutveckling som sker på allra bästa sätt tar hänsyn till:

 • organisationens mål och kompetensbehov
 • sättet en lär sig på
 • motivationen hos de som deltar i kompetensutvecklingen
 • när det passar bäst (tid)
 • hur snabbt de nya kunskaperna kan användas på arbetsplatsen

Under ett projekt med TRS arbetar vi fram en kompetensplan. Planen beskriver den kompetensutveckling som verksamheten har behov av.

Planen ska innehålla:

 • Vilken kompetens som behöver utvecklas.
 • Vilket mål insatsen är kopplad till och vilka effekter den ska tillföra verksamheten.
 • Vems kompetens som ska utvecklas. Den enskilda medarbetaren, en avdelning eller hela organisationen?
 • När det ska ske och när det ska vara klart.
 • Kostnad för aktiviteten.
 • Vem som är ansvarig för att kompetensutvecklingen genomförs.
 • Hur och när det ska följas upp.

Planen blir på det viset lätt att följa upp och ett viktigt instrument för att leda kompetensutvecklingen i rätt riktning.

Använd utvecklingssamtalet

Utvecklingssamtalet är ett bra tillfälle att tala om verksamhetens utveckling, hur medarbetaren har bidragit till målen och vilken kompetensutveckling som behövs i framtiden. Här följer ni också upp tidigare insatser, frågor om trivsel, arbetsmiljö och önskemål om utveckling. Tanken är att verksamhetens kompetensplan ska brytas ner på individnivå och resultera i en individuell plan för kommande år.

TRS håller regelbundet seminarier i utvecklingssamtal där vi bland annat går igenom vad samtalet kan innehålla, vad som är viktigt när det gäller återkoppling och exempel på en mall för utvecklingssamtal.

Lärande i vardagen

Det finns många sätt att utveckla kompetens och lära nytt. TRS har ett bredare perspektiv på kompetens än bara kunskap. Och en metod som gör att du kan planera för kompetensutveckling, i stället för att prioritera bort den i vardagens brandkårsutryckningar. Henrik Karlsson Rodén, rådgivare inom TRS förebyggande arbete, ger sina bästa tips på lärande i vardagen.

Läs Henriks tips här